การทดสอบสมบัติอื่นๆ ของสารละลาย

1. การทดสอบความเป็นกรด- เบส จากการเปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัส

  • ถ้าสารละลายเป็นกรด จะเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากน้ำเงินเป็นแดง
  • ถ้าสารละลายเป็นเบส จะเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากแดงเป็นน้ำเงิน
  • ถ้าสารละลายเป็นเกลือ จะเปลี่ยนหรือ ไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสก็ได้
    นอกจากการใช้กระดาษลิตมัส อาจจะใช้อินดิเคเตอร์อื่นๆ เช่น เมทิลเรด ฟีนอล์ฟทาลีน ก็ได้

2. การทดสอบปฏิกิริยาของกรดและปฏิกิริยาของเบส

ปฏิกิริยาของกรด

ก. ทำปฏิกิริยากับโลหะจะได้แก๊สไฮโดรเจน เช่น

HCl(aq) + Ca (s) CaCl2 (aq) + H2 (g)

H2SO4(aq) + Mg (g) MgSO4 (aq) + H2 (g)

ข. ทำปฏิกิริยากับโลหะออกไซด์ ได้เกลือกับน้ำ

2HCl (aq) + Na2O (s) 2NaCl (aq) + H2O (l)

H2SO4 (aq) + MgO (g) MgSO4 (aq) + H2O (l)

ค. ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตได้แก๊ส CO2 น้ำ และเกลือ

2HCl (aq) + NaCO3 (aq) 2NaCl + H2O + CO2

HCl (aq) + NaHCO3 (aq) NaCl + H2O + CO2

ง. ทำปฏิกิริยากับเบสได้เกลือกับน้ำ

2HCl (aq) + NaOH (aq) NaCl (aq) + H2O (l)

CH3COOH (aq) + NaOH (aq) CH3COONa (aq) + H2O (l)

ปฏิกิริยาของเบส

ก. ทำปฏิกิริยากับโลหะบางชนิด ให้แก๊สไฮโดรเจน

2NaOH (aq) + Zn (s) Na2ZnO2 (aq) + H2 (g)

6KOH (aq) + 2Al (s) 2K3AlO3 (aq) + 3H2 (g)

ข. ทำปฏิกิริยากับเกลือ ได้เป็นเกลือไฮดรอกไซด์ของโลหะที่ไม่ละลายน้ำ

2NaOH (aq) + MnCl2 (aq) Mn(OH)2 (s) + 2NaCl (aq)

2KOH (aq) + CuSO4 (aq) Cu(OH)2 (s) + K2SO4(aq)

ค. ทำปฏิกิริยากับเกลือแอมโมเนียม เช่น NH4Cl ได้แก๊ส NH3(g)

NaOH (aq) + NH4Cl (aq) NaCl (aq) + H2O (l) + NH3 (g)

KOH (aq) + NH4Cl (aq) KCl (aq) + H2O (l) + NH3 (g)

ง. ทำปฏิกิริยากับกรดได้เกลือกับน้ำ