เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมรูปที่ 3.13โครงสร้างเอนโดพลาสมิกเรติคูลัม

โครงสร้างและหน้าที่
เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
1) เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมแบบผิวเรียบ
              - ไม่มีไรโบโซม เกาะอยู่บนผิวของ ER
              - มีหน้าที่สร้างไขมัน อันได้แก่ ฟอสโฟลิปิด ฮอร์โมนเพศและสเตรอยด์
                 ฮอร์โมน
             - เป็นที่สำหรับเก็บ Ca2+
             - มีหน้าที่ในขบวนการ เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต
             - มีเอนไซม์สำหรับทำลายพิษของยา
             - พบมากที่ ลูกอัณฑะ (teste) รังไข่ (ovary) และผิวหนัง (skin)
2) เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมแบบผิวขรุขระ
            - มีไรโบโซม เกาะอยู่บนผิวของเอนโดพลาสมิกเรติคูลัม
            - เป็นที่สำหรับให้สายของโพลีเพปไทด์ ที่จะถูกส่งออกนอกเซลล์มีการพับ
              ไปสู่รูปร่าง3 มิติที่ถูกต้องก่อนที่จะถูกส่งออกไปยังกอลจิแอพพาราตัส
            - เป็นที่สำหรับเติมคาร์โบไฮเดรต (โอลิโกแซคคาไรด์) ให้กับโปรตีนที่จะถูก               ส่งออกนอกเซลล์ ซึ่งก็คือ ไกลโคโปรตีน
            - โปรตีนที่จะออกจากเอนโดพลาสมิกเรติคูลัม นั้นจะถูกห่อด้วย เยื่อหุ้มของ                เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมและกลายเป็นถุงเล็ก ๆ หลุดออกจากเอนโด
               พลาสมิกเรติคูลัม