การแบ่งเซลล์แบบไมโทซีส และไมโอซีส มีความแตกต่างกันในรายะเอียดทั้งในเรื่อง
ตำแหน่งการเกิด และกระบวนการแบ่ง ซึ่งสามารถสรุปความแตกต่างในทั้ง 2 ประเด็น ได้ดังนี้

ลักษณะ
ไมโทซีส
ไมโอซีส
1. วัตถุประสงค์และ
     การปรากฏ
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
จำนวนเซลล์ที่มีจำนวน
ชุดโครโมโซมเท่าเซลล์
เริ่มต้น เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในเนื้อเยื่อแทบ
ทุกชนิดตลอดระยะ
การเจริญและ
การซ่อมแซม
ในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์
(multicellular organisms)
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างลด
จำนวนชุดโครโมโซมในเซลล์
เริ่มต้นให้เหลือเพียงครึ่งหนึ่ง
ในเซลล์สืบพันธุ์จึงพบเฉพาะ
ในอวัยวะสืบพันธุ์เท่านั้น
2. จำนวนเซลล์
    ที่ได้จากการแบ่ง
2 เซลล์
4 เซลล์
3. จำนวนชุดโครโมโซม
    ของเซลล์ที่ได้จาก
    การแบ่งและข้อมูล
    ทางพันธุกรรม
เท่ากับเซลล์เริ่มต้น
ข้อมูลทางพันธุกรรม
เหมือนกัน
ครึ่งหนึ่งของเซลล์เริ่มต้น
ข้อมูลทางพันธุกรรม
แตกต่างกัน ความผันแปร
ทางพันธุกรรมเกิดจาก
การเกิด crossing over
ในระยะโพรเฟส I
4. จำนวนครั้งของ
    การแบ่งต่อการลอก
    แบบดีเอ็นเอ 1 ครั้ง
1 ครั้ง
2 ครั้ง
5. การเข้าคู่กันของ
     ฮอมอ-โลกัสโครโมโซม
    และการเกิด
    crossing over
ไม่เกิด
เกิด

 


      การแบ่งไมโอซีส II เป็นการแบ่งเพื่อแยกซีสเตอร์โครมาทิดของ
โครโมโซมแต่ละแท่งออกจากกัน จึงมีลักษณะคล้ายกับการแบ่งแบบ
ไมโทซีส ดังนั้นถ้าเราเข้าใจการแบ่งแบบใดแบบหนึ่งแล้วก็จะสามารถ
อธิบายอีกอันหนึ่งได้ไม่ยาก


 
รูปที่ 1.36 เปรียบเทียบการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสและไมโทซีส