แบบฝึกหัดทบทวน

      ? คำถามแบบอัตนัย

          1. ตามทฤษฎีของโบร์ จงอธิบายการเปล่งแสงของไฟถนนสีเหลือง เฉลย
          2. เราทราบแล้วว่า "แต่ละอะตอมมีการเปล่งแสงเฉพาะตัว" จากความรู้นี้ เราจะนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง เฉลย 
          3. ทำไมธาตุในตารางธาตุในคาบเดียวกันจึงมีขนาดจากใหญ่ไปเล็กจากซ้ายไปขวา เฉลย 
          4. จงบอกความแตกต่างระหว่างรังสีบวกกับรังสีแคโทด เฉลย 
          5. คำว่าวงโคจร(orbit) ต่างจากคำว่าออร์บิทัล(orbital) หรือไม่ เพราะเหตุใด เฉลย 
          6. สัญลักษณ์ของธาตุ X คือ ให้หาจำนวนโปรตอน นิวตรอนและอิเล็กตรอน เฉลย 
          7. จงเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ Q ซึ่งมีสัญลักษณ์ เฉลย 
          8. จงเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอมที่มีค่า Z=47, A=108 เฉลย 
          9. จงระบุเลขควอนตัมทั้ง 4 ค่าของ 4p ออร์บิทัล เฉลย 

          10. ธาตุ ควรมีแผนภาพแสดงการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็นแบบ ก. หรือ ข. เพราะอะไร

เฉลย 

      ? คำถามแบบปรนัย

          1. ธาตุในข้อใดมีการจัดเรียงอิเล็กตรอน(electron configuration)เหมือนกัน

 
          2. จงเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุที่มีจำนวนโปรตอน, นิวตรอนและอิเล็กตรอนเป็น 27, 32, 27 ตามลำดับ

 
          3. ข้อใดเขียนแผนผังออร์บิทัล(orbital diagram) ของ Cl- ได้อย่างถูกต้อง

 
          4. ข้อใดเป็นสมบัติที่ถูกต้องของธาตุที่มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเป็น 3s2 ในสภาวะพื้น

 
          5. จงระบุเลขควอนตัมที่เป็นไปได้ของอิเล็กตรอนใน 5p ออร์บิทัล

 
          6. ข้อใดเป็นรูปแสดงการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุแฮโลเจน(halogen)

 
          7. เส้นสเปกตรัมสีใดของไฮโดรเจนอะตอมที่เกิดจากการเปลี่ยนระดับพลังงานจากระดับพลังงานที่ 4 ไปยังระดับพลังงานที่ 2