"อะตอมเป็นอนุภาคที่ไม่สามารถแบ่งแยกต่อไปได้อีก" เราเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด

อนุภาคในอะตอม

          อะตอมประกอบด้วยอนุภาคมูลฐานที่สำคัญ 3 อนุภาค ได้แก่
          1.อิเล็กตรอน(electron)
          2.โปรตอน(proton)
          3.นิวตรอน(neutron)

    อนุภาคขนาดเล็กคือโปรตอน, นิวตรอน และอิเล็กตรอน มีคุณสมบัติต่างกันดังตาราง

อนุภาค
สัญลักษณ์
ประจุ(คูลอมบ์)

น้ำหนัก(กิโลกรัม)

โปรตอน
p
+1.60x10-19
1.67x10-27
นิวตรอน
n
ไม่มีประจุ
1.67x10-27

อิเล็กตรอน

e-
-1.60x10-19
9.11x10-31

     จากตาราง
          อะตอมที่เป็นกลางทางไฟฟ้าจะมีประจุบวกเท่ากับประจุลบ แสดงว่าในอะตอมมีจำนวนโปรตอนเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนซึ่งในอะตอมจะมีโปรตอนจำนวนเท่ากับ "เลขอะตอม"

                                                      จำนวนโปรตอน = จำนวนอิเล็กตรอน

          โปรตอนกับนิวตรอนเป็นอนุภาคที่มีน้ำหนักมากเมื่อเทียบกับอิเล็กตรอน ดังนั้นมวลของอะตอมก็คือจำนวนโปรตอนรวมกับจำนวนนิวตรอน นั่นคือ "เลขมวล"
                                                      
เลขมวล = จำนวนโปรตอน + จำนวนนิวตรอน

                เราสามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์เพื่อระบุเลขอะตอมและเลขมวลได้ดังนี้

          เมื่อ         A แทน เลขมวล
                         Z แทน เลขอะตอม

                         X แทน สัญลักษณ์ของธาตุ
          เช่น                                                                       
                         เลขอะตอม =
จำนวนโปรตอน = จำนวนอิเล็กตรอน
                                11
     = จำนวนโปรตอน = จำนวนอิเล็กตรอน

                              เลขมวล = จำนวนโปรตอน + จำนวนนิวตรอน
                                   23
  =           11         + จำนวนนิวตรอน      
                             จำนวนนิวตรอน = 23 - 11 = 12
          นั่นคือ ธาตุโซเดียมมีจำนวนโปรตอน, อิเล็กตรอนและนิวตรอนเท่ากับ 11, 11, 12 ตามลำดับ

     ถ้าอยากทราบว่าธาตุใดมีจำนวนโปรตอน, นิวตรอนและอิเล็กตรอนเท่าใด ให้คลิกที่ธาตุนั้นได้เลย

     จะเห็นได้ว่า ธาตุแต่ละธาตุมีจำนวนโปรตอน, นิวตรอนและอิเล็กตรอนต่างกันไป ทำให้แต่ละธาตุมีสมบัติทางเคมีต่างกัน
     อนุภาคต่างๆ ทั้งโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน มีขนาดเล็กมากๆ ซึ่งเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผม นักวิทยาศาสตร์สามารถค้นพบอนุภาคเหล่านี้ได้อย่างไร จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก