1.

  จงทำนายรูปร่างและสภาพขั้วของของโมเลกุล SiBr4, NF3, SO3, OCS, ClO2-, NO2-, PO43-

2.

  จงเปรียบเทียบความหมายของคำต่อไปนี้
          - ออร์บิทัลอะตอมิก ออร์บิทัลโมเลกุล และไฮบริดออร์บิทัล
          - BMO และ AMO

3.

  อะตอมของคาร์บอนในแต่ละโมเลกุลต่อไปนี้มี hybridization แบบใดบ้าง

4.

จงยกตัวอย่างพันธะไฮโดรเจนในสิ่งมีชีวิตที่รู้จักพร้อมทั้งแสดงสูตรโครงสร้าง

5.
จงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพันธะไอออนิกและพันธะโคเวเลนต์
6.
จงอธิบายความหมายของคำว่า single bond, double bond และ triple bond ในโมเลกุลพร้อมทั้งยกตัวอย่าง
7.
coordinate covalent bond คืออะไร ต่างจาก covalent bond ธรรมดาอย่างไร
8.
จงเขียน MOT diagram ของ He2 และ He2+ พร้อมทำนายว่าสารประกอบใดมี ความเสถียรมากที่สุด
9.
จงเขียน MOT diagram ของ N2+ พร้อมหาอันดับพันธะ และคุณสมบัติทางไฟฟ้า
10.
แรงแวนเดอร์วาลส์ คืออะไร สามารถเกิดกับ NaCl ได้หรือไม่ 
11.
ทำไมโลหะถึงนำไฟฟ้าได้
12.
จงอธิบายว่าพันธะต่อไปนี้เป็นพันธะ ไอออนิก โคเวเลนต์มีขั้ว หรือ โคเวเลนต์ไม่มีขั้ว
- พันธะระหว่าง C-C ใน H3CCH3
- พันธะระหว่าง K-I ใน KI
- พันธะระหว่าง N-B ใน H3NBCl3
- พันธะระหว่าง Cl-O ใน ClO2
- พันธะระหว่าง Si-Si ใน Cl3SiSiCl3
- พันธะระหว่าง Si-Cl ใน Cl3SiSiCl3
- พันธะระหว่าง Ca-F ใน CaF2
13.
จงเขียนกราฟแสดงพลังงานศักย์ของการสร้างพันธะโคเวเลนต์ของ F2