น้องๆ คิดว่า ผลรวมของพลังงานทั้งหมด คือ ฟังก์ชันอะไร และพลังงานเหล่านั้นเป็นพลังงานอะไรได้บ้าง ?

        พลังงานภายในของระบบ (ใช้สัญลักษณ์เป็น E หรือ U) คือ ผลรวมของพลังงานอันเนื่องมาจาก

                            พลังงานจากการเคลื่อนที่, การสั่น และการหมุนของโมเลกุล
                            พลังงานจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน โปรตอน และนิวตรอน
                            พลังงานอันเนื่องมาจากแรงกระทำระหว่างอนุภาคต่าง ๆ ในโมเลกุล
                            พลังงานจากตัวสสารเอง เช่น พลังงานนิวเคลียร์
                            พลังงานรูปอื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงพลังงานภายใน มีค่าเท่ากับ งานรวมกับความร้อน

DE    =     w    +    q

จากที่เราทราบกันว่า ทั้งงานและความร้อนไม่ใช่ฟังก์ชันสภาวะ แล้วนักเรียนคิดว่า การเปลี่ยนแปลงพลังงานภายใน (DE) จะเป็นฟังก์ชันสภาวะหรือไม่ ?

         ถึงแม้ว่าทั้งความร้อนและงานจะไม่ใช่ฟังก์ชันสภาวะ แต่ผลรวมของงานและความร้อน (q + w) ซึ่งก็คือ การเปลี่ยนแปลงพลังงานภายใน (DE) ซึ่งเป็นฟังก์ชันสภาวะ ที่ไม่ขึ้นกับวิธีการเปลี่ยนแปลง แต่ขึ้นอยู่กับสภาวะสุดท้ายและสภาวะเริ่มต้นเท่านั้น