พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น (surface area of reactants) สำหรับปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ (heterogeneous reaction) การเพิ่มพื้นที่ผิวของสารทำปฏิกิริยา จะช่วยให้ปฏิกิริยาเกิดได้เร็วขึ้น

  ปฏิกิริยาระหว่างโลหะสังกะสีกับกรดไฮโดรคลอริก การใช้โลหะสังกะสีชิ้นโตจะทำให้ปฏิกิริยาเกิดได้ช้า แต่ถ้าทำให้โลหะสังกะสีมีขนาดเล็กลงจะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการทำปฏิกิริยา ทำให้ปฏิกิริยาเกิดได้เร็วขึ้น (ใช้ในปริมาณที่เท่ากัน)