ฟิสิกส์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา วิชาที่พยายามทำความเข้าใจ
กับธรรมชาติ   ซึ่งบางครั้งก็ไม่ง่ายที่จะเข้าใจแต่ก็น่าสนใจ   ฟิสิกส์เป็นพื้นฐานของหลายๆ วิชา
การเข้าใจฟิสิกส์เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ และเข้าใจเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา ฟิสิกส์คล้ายกับวิชาอื่นๆ ที่ต้องวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน มีเหตุมีผล

นักเคมี นักชีววิทยาหลายคนได้กล่าวถึงฟิสิกส์ไว้อย่างน่าสนใจ   ท่านเหล่านั้นเชื่อว่า
การจะเข้าใจวิชาเคมี และชีววิทยาได้อย่างถ่องแท้ จะต้องมีพื้นฐานฟิสิกส์ที่ดี   นักเรียน/นักศึกษา
ไม่จำเป็นต้องชอบวิชาฟิสิกส์   โดยที่อาจจะชอบวิชาเคมี   ชีววิทยา   หรือ   คณิตศาสตร์ แต่ขอให้ตระหนักถึงความสำคัญที่ต้องมีฟิสิกส์ไว้เป็นพื้นฐาน   มิเช่นนั้นแล้ว จะศึกษาได้ไม่ถึง แก่นของวิชาเหล่านั้น   นักเรียนนักศึกษาบางคน   อาจจะเคยได้ยินนักวิทยาศาสตร์ ที่มีชื่อเสียงหลายท่านบอกว่า
“ ความพยายามหรือความเข้าใจอีกเพียงเล็กน้อย เป็นสิ่งที่กั้นระหว่าง งานวิจัยที่ล้มเหลว กับ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ” การเข้าใจในหลักการฟิสิกส์   อาจจะเป็นส่วนหนึ่ง ของความเข้าใจเล็กน้อย   ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้น

สื่อผสมเรื่อง “ ฟิสิกส์สำหรับโครงการเรียนล่วงหน้า ” ทำขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำหรับใช้เป็นสื่อเสริมการเรียน การสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ต้องการเรียนล่วงหน้าระดับมหาวิทยาลัย และสำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาฟิสิกส์ 1 โดยทั่วไปไม่จำกัดเฉพาะนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้น   ยังเหมาะสำหรับ
นักศึกษาประเภทวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสำหรับครู/อาจารย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ

สื่อผสมนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมองเห็น   และเข้าใจถึงการใช้หลักการ และเหตุผลในวิชาฟิสิกส์ เพื่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง   ทั้งในวิชาฟิสิกส์เองหรือวิชาอื่นๆ ทั้งวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ   สื่อนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้สำหรับเสริมการเรียนการสอน โดยได้พยายามเอาสิ่งที่ยาก
ต่อการเข้าใจมาอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้น   สื่อนี้มิใช่สิ่งที่ทดแทนตำรา หรืออาจารย์ผู้สอน   นอกจากศึกษาตามสื่อนี้   ผู้เรียนยังจะต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกจากตำราเรียน

สื่อตอนที่ 1 นี้ ประกอบด้วย 5 บท คือ   จลศาสตร์   แรงและกฎการเคลื่อนที่   งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน   และระบบอนุภาค   ส่วนตอนที่ 2   ซึ่งได้ทำแยก ออกจากสื่อตอนที่ 1 นี้ ประกอบไปด้วยเรื่อง   เทอร์โมไดนามิกส์   กลศาสตร์ของไหล   และแบบทดสอบ   คณะผู้จัดทำ
เข้าใจดีว่า การทำสื่อผสมให้สมบูรณ์แบบคงเป็นไปได้ยาก อาจจะต้องมีการปรับปรุงอีก   ทางคณะ
ผู้จัดทำ ขอน้อมรับข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อที่จะนำไป ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป   ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ได้สื่อ ที่มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา   ครู/อาจารย์   เข้าใจฟิสิกส์มากขึ้น และ
ทำให้การเรียนการสอนฟิสิกส์ เกิดความรู้จริงมากขึ้น

คณะผู้จัดทำ