ความหมาย
              หลอดหยด (dropper) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับตวงของเหลวปริมาตรน้อยๆ ทำได้โดยการนับจำนวนหยดของของเหลวที่หยดลงไป และสามารถเทียบมาตรฐาน (calibrate) ด้วยกระบอกตวง แล้วใช้เป็นค่าโดยประมาณสำหรับทำการทดลองต่อไปได้

 

ลักษณะ
               หลอดหยด มีลักษณะเป็นหลอดแก้วที่ปลายข้างหนึ่งยาวเรียวเล็ก และปลายอีกข้างหนึ่งมีกระเปาะยางสวมอยู่

ขั้นตอนการใช้งาน

ข้อควรระวัง
              - อย่าให้สารละลายสัมผัสกับกระเปาะยางเพราะจะทำให้สารละลายถูกปนเปื้อนได้ และถ้าสารละลายมีฤทธิ์เป็นกรดก็จะกัดกร่อนกระเปาะยางด้วย ดังนั้นเมื่อทำการทดลองเสร็จแล้วควรรีบดึงกระเปาะยางออกจากหลอดแก้วทันที