ความหมาย
          ขวดวัดปริมาตร เป็นขวดแก้วคอยาว มีขีดแสดงปริมาตรกำกับอยู่รอบคอขวดเพียงขีดเดียว และมีจุกปิดด้านบน เพื่อใช้ปิดเวลาเขย่าสารให้เข้ากัน
          ขวดวัดปริมาตร ใช้สำหรับเตรียมสารละลายที่ต้องการความเข้มข้นแน่นอน รวมทั้งใช้เจือจางสารให้ได้ความเข้มข้นและปริมาตรที่ต้องการ

ขนาดที่ใช้

               ความจุที่ใช้ ได้แก่ 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1,000 ml, 2,000 ml เป็นต้น
               ความผิดพลาดขึ้นอยู่กับความจุของขวดวัดปริมาตรและระดับคุณภาพ

ความจุ (ml)
ระดับชั้นคุณภาพ A (±ml)
ระดับชั้นคุณภาพ B (±ml)
50
0.05
0.10
100
0.08
0.16
250
0.12
0.24
500
0.20
0.40
1,000
0.30
0.60
2,000
0.50
1.00

                    ข้อมูลจาก: Annual Book of ASTM standards, E288-97, Standard Specification for Laboratory Glass Volumetric Flasks, 14, 04, 1998.


               ขวดวัดปริมาตรที่มีความจุมากมีความผิดพลาดมากกว่าขวดวัดปริมาตรที่มีความจุน้อย
               ขวดวัดปริมาตรระดับชั้นคุณภาพ B มีความผิดพลาดมากกว่าระดับชั้นคุณภาพ A ถึง 2 เท่า ดังนั้นในการทดลองที่ต้องการความแม่นยำสูง จึงควรเลือกใช้ขวดวัดปริมาตรระดับชั้นคุณภาพ A

ประเภท

ส่วนประกอบ

     เกร็ดน่ารู้

                    A คืออะไร
                    In = ?
                    20 oC บอกอะไร

ขั้นตอนการใช้งาน

ข้อควรระวัง
     - ขณะทำการทดลอง ควรจับที่คอขวดวัดปริมาตร อย่าจับที่ตัวขวดวัดปริมาตรเพราะจะทำให้สารละลายอุ่นขึ้น เนื่องจากความร้อนจากมือ
     - เมื่อปล่อยสารละลายออกจากบิวเรตต์จนสารละลายลดลงถึงขีดบอกปริมาตรสุดท้ายของบิวเรตต์นั้น ๆ ต้องรีบปิดบิวเรตต์ทันที หากปล่อยให้สารละลายเลยขีดบอกปริมาตรสุดท้ายลงมา จะไม่ทราบปริมาตรที่แน่นอนของสารละลายที่ผ่านบิวเรตต์ลงมา