สารละลายทำความสะอาด ถูกนำมาใช้เมื่อเราไม่สามารถล้างเครื่องแก้วให้สะอาดด้วยสบู่หรือสารซักฟอก ก็ต้องนำมาล้างด้วยสารละลายทำความสะอาด ซึ่งมีหลายชนิดดังต่อไปนี้

          1. ไดโครเมต-กรดซัลฟิวริก(H2SO4) เตรียมโดยละลายโซเดียมไดโครเมต(Na2Cr2O7.2H2O) 92 กรัมในน้ำกลั่น 458 ml จากนั้นค่อย ๆ เติมกรดซัลฟิวริก เข้มข้น 800 ml คนด้วยแท่งแก้ว

          2. กรดไนตริกเจือจาง(HNO3) ใช้ทำความสะอาดฝ้าซึ่งอยู่ด้านในขวดวัดปริมาตร

          3. กรดกัดทอง เตรียมจากสารละลายผสมระหว่างกรดเกลือ(HCl)กับกรดไนตริก ในอัตราส่วน 3:1 โดยปริมาตร

          4. โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์(KOH)หรือโซเดียมไฮดรอกไซด์(NaOH)ในแอลกอฮอล์ เตรียมโดยละลาย NaOH 120 กรัม หรือ KOH 150 กรัมในน้ำ 120 ml แล้วเติมเอทานอล(C2H5OH) 95% เพื่อทำให้สารละลายมีปริมาตรเป็น 1 ลิตร สารละลายทำความสะอาดชนิดนี้เป็นสารละลายทำความสะอาดที่ดีมาก เพราะไม่กัดกร่อนเครื่องแก้ว เหมาะสำหรับกำจัดวัตถุที่มีลักษณะเหมือนถ่าน

          5. ไตรโซเดียมฟอสเฟต(Na3PO4) เตรียมโดยละลาย Na3PO4 57 กรัมและโซเดียมโอลีเอต 28.5 กรัม ในน้ำ 470 ml เหมาะสำหรับกำจัดสารพวกคาร์บอน ถ้าเครื่องแก้วเปียกสารละลายนี้แล้วใช้แปรงถูจะสะอาดได้ง่าย

          6. สารละลาย EDTA ความเข้มข้นประมาณ 0.004 โมล/ลิตร pH 12 ใช้สำหรับล้างเครื่องแก้วที่มีไอออนของแคลเซียม(Ca)และแมกนีเซียม(Mg)ปนเปื้อนอยู่