สื่อผสมเพื่อเสริมการเรียนรู้เรื่อง “ ชีวโมเลกุล” ได้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างและบทบาทของชีวโมเลกุลที่ปรากฏในสิ่งมีชีวิตต่างๆ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหนังสือเรียนวิชาชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับอุดมศึกษาตอนต้น

              เนื้อหาในสื่อผสมชุดนี้เริ่มต้นด้วยการปูพื้นฐานทางเคมีที่จำเป็นต่อการเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบ โครงสร้าง และการทำงานของชีวโมเลกุล จากนั้นจึงเข้าสู่เนื้อหาซึ่งกล่าวถึงชีวโมเลกุลหลัก 4 ประเภท ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิก

              การนำเสนอในแต่ละบทผู้จัดทำได้ใช้ศัพท์หรือคำอธิบายที่เข้าใจง่าย รวมทั้งศัพท์บัญญัติที่มีการใช้แพร่หลาย โดยจะให้ศัพท์ภาษาอังกฤษไว้ในวงเล็บ เพื่อให้ผู้ใช้สื่อเกิดความคุ้นเคยและสามารถอ่านตำราและบทความภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น เนื้อหาในแต่ละบทมีการสอดแทรกเกร็ดความรู้ต่างๆ รวมทั้งภาพประกอบที่น่าสนใจควบคู่ไปด้วย

              ผู้เรียนสามารถ สมัครเป็นสมาชิก ของสื่อผสมชุดนี้ผ่านทางเวปไซต์ โดยเลือกที่ช่อง “ สมาชิก” เพื่อกรอกชื่อ ตั้ง user name และ password เพื่อให้สามารถเข้าไปใช้ กระดานข่าว ในการติดต่อกับคณะผู้จัดทำ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องเนื้อหาวิชาระหว่างผู้ใช้สื่อด้วยกันเอง

              หากท่านมีข้อแนะนำ คำติชมใดๆ โปรดให้ข้อมูลของท่านผ่านทาง แบบประเมินสื่อ หรือส่งข้อความผ่านทาง e-mail มายัง webmaster: directil@mahidol.ac.th เพื่อที่คณะผู้จัดทำจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขให้การเรียนรู้ด้วยตัวเองของท่านโดยการใช้สื่อผสมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ