รศ.ดร. ภิญโญ พานิชพันธ์

ผู้อำนวยการ  
สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.พิณทิพ รื่นวงษา

รองผู้อำนวยการ  
สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส.กานต์ยุพา จิตติวัฒนา

สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม

สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิด

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

      

น.ส.จิราพร ธารแผ้ว

สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

นายพิทักษ์พงษ์ คมพุดซา

สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล