สื่อผสมเพื่อเสริมการเรียนรู้เรื่อง  “สำรวจโลกฮอร์โมน” ได้จัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง
สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี(สสวท.) เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในการเรียนการสอนเรื่องฮอร์โมน จึงเหมาะสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาชั้นอุดมศึกษาตอนต้น  รวมทั้งครู-อาจารย์ ที่ต้องการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับฮอร์โมน

     เนื้อหาของสื่อผสมประกอบด้วย 7 บท คือมารู้จักฮอร์โมนกันเถอะ ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง ฮอร์โมน จากตับอ่อน ฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ ต่อมพาราไทรอยด์และต่อมหมวกไต ฮอร์โมนจากอวัยวะเพศและรก ฮอร์โมนจากต่อมไพเนียลและต่อมไทมัส และแบบฝึกหัดทบทวน การนำเสนอในแต่ละบทนั้น ผู้จัดทำได้ ใช้ศัพท์ หรือคำอธิบายภาษาไทยที่เข้าใจง่าย  รวมทั้งศัพท์บัญญัติ  ที่มีการใช้แพร่หลาย โดยจะให้ศัพท์
ภาษาอังกฤษไว้ในวงเล็บ การออกเสียงศัพท์ต่างๆ เป็นไปตามพจนานุกรมนานาชาติ และการเรียกชื่อจะ เป็นไปตามภาษานั้นๆ อย่างใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะทำได้ เนื้อหาในแต่ละบทมีการสอดแทรกเกร็ดความรู้ ต่างๆ  รวมทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่น่าสนใจประกอบไปด้วย

    อนึ่ง สื่อนี้มิใช่บทเรียน ฉะนั้นจึงจะมีเนื้อหาวิชาไม่ครบตามหลักสูตร นักเรียน นักศึกษา จะต้องศึกษา เพิ่มเติมจากตำราเรียน สื่อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำสิ่งที่ยากต่อความเข้าใจมาอธิบายในรูปแบบที่จะ เข้าใจได้ง่ายขึ้น และเพิ่มเติมบางหัวข้อที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้เข้าไปด้วย

     สื่อการเรียนรู้นี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของฮอร์โมน และสามารถนำมา เชื่อมโยงกับการดำรงชีวิตประจำวันได้ การเรียนรู้เพื่อให้เกิดผลดังกล่าวอาจต้องใช้เวลานาน เพื่อพิจารณา และทำความเข้าใจในเนื้อหาอย่างละเอียด ท่านสามารถข้ามหัวข้อที่ยังไม่ต้องการอ่านไปได้ โดยเลือกคลิกหัวข้อที่ ต้องการจากปุ่มแสดงเนื้อหาย่อยของแต่ละบทที่ปรากฏอยู่ในทุกๆ หน้าของสื่อ

    ขอให้ทุกท่านใช้ประโยชน์   “สำรวจโลกฮอร์โมน”  นี้อย่างเต็มที่  คณะผู้จัดทำเข้าใจดีว่า การที่ จะทำสื่อผสมให้สมบูรณ์แบบคงเป็นไปโดยยาก หากท่านมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดๆ เพื่อช่วยปรับปรุงสื่อ ให้มีความสมบูรณ์มากขั้น ทางคณะผู้จัดทำขอน้อมรับด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

                                                                                                        คณะผู้จัดทำ