สาเหตุของการขาดสารไอโอดีน

ทำไมคนเราถึงขาดไอโอดีน
การขาดสารไอโอดีนมีสาเหตุหลายประการ ดังนี้
1. จากธรรมชาตสภาพแวดล้อมที่ขาดไอโอดีนพบได้ทั่วโลก ไม่จำกัดเฉพาะบริเวณที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือบริเวณภูเขาเหมือนที่เคยเข้าใจกัน เนื่องจากไอโอดีนถูกชะล้างออกจากดิน และไหลลงสู่ทะเลเป็นระยะเวลากว่าล้านปี ทำให้ผลผลิตอาหารในภาคเกษตร และน้ำดื่ม มีปริมาณไอโอดีนต่ำอยู่ตลอด ผู้บริโภคอาหารในท้องถิ่นเป็นประจำ จะมีความเสี่ยงต่อการขาดสารไอโอดีน หากไม่ได้รับการเสริมไอโอดีนจากอาหารแหล่งอื่น ๆ
2. พื้นที่ที่ห่างไกลทะเล การคมนาคมลำบาก ทำให้อาหารทะเลเข้าไม่ถึง ประกอบกับอาหารทะเลราคาแพง ทำให้ไม่ได้บริโภคอาหารทะเลอย่างสม่ำเสมอ
3. ประชาชนโดยทั่วไป ยังขาดความรู้ถึงสาเหตและความรุนแรงของโรคขาดสารไอโอดีน ส่วนใหญ่รู้จักโรคนี้ เพียงอาการคอพอก ไม่ทราบถึงผลการเจริญเติบโต และพัฒนาการทางสติปัญญา
4. ประชาชนมีความเชื่อที่ผิดว่า การบริโภคเกลือทะเลนั้นได้รับไอโอดีนเพียงพอ แต่แท้จริงแล้ว ในเกลือทะเลมีปริมาณไอโอดีนน้อยมาก แทบไม่แตกต่างกับเกลือสินเธาว์เลย
 
5. การครอบคลุมของเกลือเสริมไอโอดีนยังไม่ทั่วถึง
6. เกลือเสริมไอโอดีนที่ผลิตออกมากยังมีปริมาณไอโอดีนไม่สม่ำเสมอ ซึ่งทำให้คุณภาพของเกลือเสริมไอโอดีน ไม่ได้มาตรฐานที่กำหนด นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัด เชิงบริหารจัดการ ด้านการควบคุม กำกับคุณภาพ ของเกลือเสริมไอโอดีน
7. ประชาชนบางพื้นที่ไม่นิยมบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน เพราะมีความความรู้สึกอุปทานว่า เกลือเสริมไอโอดีนมีกลิ่นและรสชาติ แตกต่างไปจากเกลือธรรมชาติ