ความหลากหลายของสายพันธุ์ปลากัดของไทย

                ปลากัดเป็นปลาน้ำจืดที่มีถิ่นกำเนิดและแพร่กระจายอยู่ทั้งในประเทศไทย และแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้มากมายหลายชนิดด้วยกัน ซึ่งปลากัดที่พบในประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 10 ชนิด แพร่กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ แต่ปลากัดชนิดที่นำมาเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในขณะนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Betta splendens
มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Siamese Fighting Fish

 
       
ปลากัดป่าภาคกลาง
(Betta splendens)
ปลากัดสีธงชาติไทย
(Betta splendens)
ปลากัดหางรูปครึ่งวงกลม (half moon)
(Betta splendens)


การจัดลำดับของปลากัดตามหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์

                นักวิทยาศาสตร์ได้จัดให้ปลากัดอยู่ในสกุล (genus) เบตตา (Betta) โดยทั้งโลกมีสมาชิกอยู่ทั้งหมดประมาณ 55 ชนิด ซึ่งมีลำดับการจัดหมวดหมู่ทางอนุกรมวิธานตามหลักของ Nelson (1994) ดังนี้

Phylum Chordata

 Subphylum Vertebrata (Craniata)

  Class Actinopterygii

    Order Perciformes

      Family Osphronemidae

        Genus Betta

     
   
     

สายพันธุ์ปลากัดที่พบในประเทศไทย

                ประเทศไทยนับว่าเป็นแหล่งกำเนิดปลากัดที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ปัจจุบันมีปลากัดซึ่งจัดอยู่ในสกุล (genus) เบตตา (Betta) ที่พบในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 10 ชนิด ดังนี้

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อสามัญ

ชื่อไทย

 พฤติกรรมการฟักไข่

 1. Betta splendens
 2. Betta smaragdina
 3. Betta imbellis
 4. Betta sp. Mahachai
 5. Betta prima
 6. Betta simplex
 7. Betta pi
 8. Betta pallida
 9. Betta apollon
 10. Betta ferox

 Siamese Fighting Fish, Plakat
 Emerald Betta
 Peaceful Betta,Crescent Betta
 Mahachai Betta
 Threelined mouth brooder
 Simple mouth brooder
 Pi mouth brooder
                    -
                    -
                    -

 ปลากัดป่าภาคกลาง
 ปลากัดป่าภาคอีสาน
 ปลากัดป่าภาคใต้
 ปลากัดป่ามหาชัย
 ปลากัดหัวโม่งจันทบูรณ์
 ปลากัดหัวโม่งกระบี่
 ปลากัดน้ำแดง,ปลากัดช้าง

                    -
                    -
                    -

 bubble nester (ลูกฟักตัวในหวอด)
 mouth brooder (ลูกฟักตัวในปาก)
 mouth brooder (ลูกฟักตัวในปาก)
 mouth brooder (ลูกฟักตัวในปาก)
 mouth brooder (ลูกฟักตัวในปาก)
 mouth brooder (ลูกฟักตัวในปาก)
 mouth brooder (ลูกฟักตัวในปาก)
                      -
                      -
 
mouth brooder (ลูกฟักตัวในปาก)

สายพันธุ์ปลากัดที่พบในประเทศไทย 10 ชนิด
                   
 
 
1.Betta splendens (เพศผู้)
 
1.Betta splendens (เพศเมีย)
 
1. Betta splendens Siamese Fighting Fish ปลากัดป่าภาคกลาง bubble nester (ลูกฟักตัวในหวอด)
     
2.Betta smaragdina (เพศผู้)
 
2.Betta smaragdina (เพศเมีย)
   
2. Betta smaragdina  Emerald Betta ปลากัดป่าภาคอีสาน bubble nester (ลูกฟักตัวในหวอด)
   
3.Betta imbellis (เพศผู้)
 
3.Betta imbellis (เพศเมีย)
 
3. Betta imbellis Peaceful Betta ปลากัดป่าภาคใต้ bubble nester (ลูกฟักตัวในหวอด)
4.Betta sp. Mahachai (เพศผู้)
4.Betta sp. Mahachai (เพศเมีย)
4. Betta sp. Mahachai Mahachai Betta ปลากัดป่ามหาชัย mouth brooder (ลูกฟักตัวในปาก)
5.Betta prima (เพศผู้)
 
5.Betta prima (เพศเมีย)
 
5. Betta prima Threelined mouth brooder ปลากัดหัวโม่งจันทบูรณ์ mouth brooder (ลูกฟักตัวในปาก)
     
         
6.Betta simplex (เพศผู้)
 
6.Betta simplex (เพศเมีย)
6. Betta simplex Simple mouth brooder ปลากัดหัวโม่งกระบี่ mouth brooder (ลูกฟักตัวในปาก)
   
7.Betta pi (เพศผู้)
 
7.Betta pi (เพศเมีย)
 
7. Betta pi Pi mouth brooder ปลากัดน้ำแดง,ปลากัดช้าง mouth brooder (ลูกฟักตัวในปาก)