คลื่น (Waves) คือ การรบกวน ที่สามารถส่งต่อไป หรือเคลื่อนที่ไปในตัวกลางได้

การเคลื่อนที่แบบคลื่น (Wave Motion) เป็นการส่งผ่านพลังงานจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งผ่านตัวกลางโดยที่ตัวกลางไม่ได้เคลื่อนที่ตามไปด้วย ตัวอย่างที่เราเห็นกันบ่อย เช่น คลื่นน้ำ คลื่นในเส้นเชือก คลื่นสปริง
- การส่งผ่านพลังงานเิกิดจากการกระทำต่อกัน (Interaction) ระหว่างโมเลกุลของตัวกลางที่อยู่ติด ๆ กันในลักษณะต่อเนื่องกันไป เช่น คลื่นในสปริงจะมีการกระทำต่อกันระหว่างขดลวดที่อยู่ติดกันในลักษณะต่อเนื่องกันไป ทำให้เราเห็นเ้ป็นลักษณะส่วนอัด และส่วนขยาย


ภาพแสดง ลักษณะของคลื่นในขดลวดสปริง

สำหรับคลื่นในเส้นเชือก เกิดจากการสะบัดปลายเส้นเชือก ทำให้เกิดการรบกวนเคลื่อนที่จากปลายข้างหนึ่งไปยังอีกปลายข้างหนึ่งที่เราเรียกว่า คลื่น โดยที่เส้นเชือกก็ไม่ได้เคลื่อนที่ตามคลื่นไปด้วย

ภาพแสดง ลักษณะของคลื่นในเส้นเชือก

คลื่นน้ำเป็นตัวอย่างที่เราจะเห็นได้บ่อยครั้ง เช่น เมื่อเราโยนก้อนหินลงไปในบ่อน้ำ ซึ่งเป็นการรบกวนน้ำ เราจะเห็นการแผ่กระจายออกไปของการรบกวนนั้น หรือเห็นการกระเพื่อมของน้ำแผ่ออกไปเป็นวงกลม การแผ่กระจายนี้เองที่เป็นลักษณะของการเกิดคลื่นน้ำ

ภาพแสดง ลักษณะของการเกิดคลื่นน้ำ

เสียงเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของคลื่น เสียงเป็นคลื่นชนิดหนึ่งที่อาศัยการส่งผ่านพลังงานผ่านตัวกลาง เช่น เสียงเดินทางผ่านอากาศ ทำให้เราได้ยินเสียงได้ ในการส่งผ่านพลังงานนั้นเกิดจากการชนกันระหว่างโมเลกุลอากาศที่อยู่ติด ๆ กัน ทำให้เกิดการถ่ายโอนพลังงานต่อกันเป็นทอด ๆ โดยที่โมเลกุลอากาศไม่ได้เคลื่อนที่ตามไปด้วย โมเลกุลอากาศเพียงแต่เกิดการสั่นไปมาซึ่งทำให้เกิดเป็นส่วนอัดและขยายของอากาศ ส่งต่อมาจนกระทั่งถึงหูผู้ฟังทำให้เราได้ยินเสียงนั้น ๆ ได้

ภาพแสดง ลักษณะการส่งพลังงานเสียงจากส้อมเสียงผ่านโมเลกุลอากาศ