Get Adobe Flash player
24-inno-2

สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ออนไลน์ที่ตอบสนองอย่างจำเพาะต่อผู้เรียนรายบุคคลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรม (ระยะที่ 1)

โดย ศศิธร ชูแก้ว, ดร. พัชรินทร์ ปัญจบุรี

    การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) เป็นวิชาที่สำคัญวิชาหนึ่งสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมและประยุกต์แนวคิดด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Software Engineering) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งวงการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงการเขียนโปรแกรมในระดับที่สูงและซับซ้อนยิ่งขึ้นไป เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาทำงานได้จริงในสายอาชีพจึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของการเขียนโปรแกรมระหว่างการทำโครงงานของนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีการแก้ไขจุดอ่อนของการเขียนโปรแกรม ที่ซึ่งนักศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการปรับปรุงทักษะการเขียนโปรแกรมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

[อ่านต่อ]

คอมเมนต์  

#1 พัชรินทร์ 2557-02-20 03:59
สอบถามข้อมูลเพิ ่มเติมได้ที่ อ.พัชรินทร์ นะคะ e-mail:
อ้างอิง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช