ทีมนักวิจัยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจำปี 2561

calendar-long   2 กุมภาพันธ์ 2561

       ผศ.ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส นาย Linn Htet Aung และ ผศ.ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส ร่วมกับ ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง แบบจำลองสำหรับการฝึกปฏิบัติการเจาะเยื่อหุ้มหัวใจ

download-pdf download-word  icon more-th

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์ สำหรับรางวัลระดับทวีปเอเชียจาก FACS (Federation of Asian Chemical Societies) Award และรางวัลจากคณะวิทยาศาสตร์ในวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

calendar-long    21 ตุลาคม 2555

         The Institute for Innovative Learning would like to congratulate Assoc. Prof. Dr. Bhinyo Panijpan, the founder and former director of the Institute, on receiving FACS (Federation of Asian Chemical Societies) Award for Distinguished Contribution to Chemical Education 2013 and an Award from the Faculty of Science, Mahidol University on the foundation anniversary 2013

download-pdf download-word  icon more-th

รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ที่งาน The 9th Taipei International Invention Show & Technomart (Taipei INST)

calendar-long   25-29 กันยายน 2556

     ผศ.ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส เดินทางร่วมกับคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อนำผลงานประดิษฐ์คิดค้น ชุดการสื่อสารแบบข้อมูลหลายชุดผ่านเส้นใยแก้วนำแสงอย่างง่าย ไปร่วมแสดงในงาน The 9th Taipei International Invention Show & Technomart (Taipei INST) ณ อาคาร Taipei World Trade Center (TWTC), Exhibition Hall 1 ระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2556 โดยภายในงานมีผลงานประดิษฐ์คิดค้นมากกว่า 2,000 ชิ้นจาก 22 ประเทศ ...

download-pdf download-word  icon more-th

ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2553

20-July-2011--01

calendar-long 20 กรกฎาคม 2554

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2553 โดยเข้ารับดอกไม้แสดงความยินดีจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และใบประกาศนียบัตรจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

download-pdf   download-word

อาจารย์ของสถาบันฯ เข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2553

21-May-2011--01

calendar-long 21 พฤษภาคม 2554

อาจารย์กานต์ยุพา จิตติวัฒนา อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2553 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์จาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล

download-pdf   download-word

อาจารย์ประจำสถาบันฯ คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ (ด้านสังคมศาสตร์ สาขาการศึกษา) ระดับดี ประจำปี 2554

 2-Febuary-2011--01

calendar-long  2 กุมภาพันธ์ 2554

 ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส  อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ (ด้านสังคมศาสตร์ สาขาการศึกษา) ระดับดี ประจำปี ๒๕๕๔ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง “รูปแบบการสอนใหม่สำหรับหัวข้อแสงสีและการรับรู้สีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยเครื่องผสมแสงสี”

download-pdf   download-word

  

อาจารย์ประจำสถาบันฯ คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554

 2-Febuary-2011--03

calendar-long  2 กุมภาพันธ์ 2554

ดร.กานต์ยุพา จิตติวัฒนา  อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้ส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่อง “แบบจำลองดีเอ็นเอ โครงสร้างทุติยภูมิของโปรตีน และหน่วยการทำงานของกล้ามเนื้อ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมหชีวโมเลกุล” คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๕๔ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านสังคมศาสตร์ สาขาการศึกษา

download-pdf   download-word

อาจารย์ ประจำสถาบันนวัตกรรมฯ ได้รับรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2552

9-June-2010--1

calendar-long  9 มิถุนายน 2553

ดร.กานต์ยุพา จิตติวัฒนา อาจารย์สถาบันนวัตกรรมฯ ได้รับรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2552 ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับปริญญาเอก

(ประกาศรางวัลจากเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย)

download-pdf   download-word

รางวัลเกียรติยศ “DEAN’S LIST”

15-May-2010--2

calendar-long  15 พฤษภาคม 2553

อาจารย์ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมฯ เข้ารับโล่และใบประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ “DEAN’S LIST” จาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2553 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

download-pdf   download-word

อาจารย์ ประจำสถาบันนวัตกรรมฯ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น

15-May-2010--1

calendar-long  15 พฤษภาคม 2553

อาจารย์ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมฯ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น (กลุ่มมนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์) จาก ศาสตราจารย์คลินิกปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2553 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

download-pdf   download-word
นวัตกรรมการเรียนรู้-สถาบัน