home icon    language iconTH    language iconEn

เข้าสู่ระบบ

อาจารย์ ประจำสถาบันนวัตกรรมฯ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น

15-May-2010--1

calendar-long  15 พฤษภาคม 2553

อาจารย์ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมฯ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น (กลุ่มมนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์) จาก ศาสตราจารย์คลินิกปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2553 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

download-pdf   download-word

 

         อาจารย์ปิยะฉัตร เป็นนักศึกษารุ่นที่ 3 ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ในระหว่างเรียนได้ทำงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ปฏิบัติการเรื่องการทำงานของเอนไซม์โบรโมเปอร์ ออกซิเดส เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 มีความเข้าใจการทำงานของเอนไซม์” โดยอาจารย์ปิยะฉัตรได้สกัดเอนไซม์จากสาหร่ายทะเลมาใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ และได้คิดค้นวิธีวัดการทำงานของเอนไซม์อย่างง่ายๆ แต่น่าสนใจ และได้ออกแบบการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาได้ทำปฏิบัติการก่อนเรียนเนื้อหา ให้นักศึกษาได้ออกแบบการทดลองและทำการทดลองตามที่ตนออกแบบ และสรุปผลจากการทดลองของตนเอง ทั้งนี้ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทของครูผู้สอนมาเป็นคุณอำนวย คอยทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง คอยตั้งคำถามให้ผู้เรียนได้คิด และให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากงานวิจัยได้นำเอ็นไซม์จากสาหร่ายทะเลมาใช้ในการเรียนการสอนนี้ ทำให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำการทดลองเพื่อลองถูกลองผิดได้อย่างเต็มที่ เพราะเป็นเอ็นไซม์ที่สามารถสกัดได้เองจากทรัพยากรในประเทศ และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรในประเทศในการศึกษา อีกทั้งยังสอดคล้องและตอบสนองต่อแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติเป็นอย่างดี

15-May-2010--4


         านวิจัยดังกล่าวปรากฎเป็นที่ประจักษ์ชัดในด้านคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ดังจะเห็นได้จากการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติถึง 2 ฉบับ และได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น ปี 2551 จากเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จึงไม่เป็นที่แปลกใจเลยที่จะได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นอีกรางวัล