รับสมัครนักศึกษาทุน คปก. รุ่นที่ 21

Mobile Application

       รับสมัครนักศึกษาทุน คปก. รุ่นที่ 21 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) เรียน ป.เอก ภายใต้หัวข้อวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา Mobile Application เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ณ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ. ดร.พัชรินทร์ ปัญจบุรี
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร: 0867317415
Website : http://rgjadvisor.trf.or.th/

 icon more-th

ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้วยการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา “STEM Education ครั้งที่ 1/2559

calendar-long   28 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2559

       ผศ.ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส และผศ.ดร.ทัศนียา ร.นพรัตน์แจ่มจำรัส อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้รับการคัดเลือกจาก British Council และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเป็นฑูตสะเต็ม (STEM ambassadors) ในวันที่2 พฤษภาคม 2559 ...

download-pdf download-word  icon more-th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Engineering-Focused STEM Learning and Teaching: การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มที่เน้นด้านวิศวกรรมศาสตร์

calendar-long   11 - 12 พฤษภาคม 2558

       สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Engineering-Focused STEM Learning and Teaching: การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มที่เน้นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้กับนักเรียนและครูโรงเรียนเพลินพัฒนา ...

download-pdf download-word  icon more-th

แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง

calendar-long   2 กุมภาพันธ์ 2558

       สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง ที่ได้รับรางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานเรื่อง “ซิลิกาแอโรเจล – วัสดุสำหรับอนาคต” ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

download-pdf download-word  icon more-th

โครงการความร่วมมือ การจัดตั้งโรงงานต้นแบบเพื่อผลิตซิลิกาแอโตเจลในระดับอุตสาหกรรม ระหว่าง “มหาวิทยาลัยมหิดล โดย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และ “บริษัท สมาร์ทเวท จำกัด “บริษัท โกเวนเจอร์ จำกัด “บริษัท ฑีเลี่ยม จำกัด”

calendar-long   13 ตุลาคม 2557

       เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำพิธีลงนามสัญญา โครงการความร่วมมือการจัดตั้งโรงงานต้นแบบเพื่อผลิตซิลิกาแอโรเจลในระดับอุตสาหกรรม กับบริษัทเอกชน 3 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท สมาร์ทเวท จำกัด บริษัท โกเวนเจอร์ จำกัด และบริษัท ฑีเลี่ยม จำกัด...

download-pdf download-word  icon more-th

โครงการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Generation Z

calendar-long   30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557

       สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมโดย รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย และดร.อาทร นกแก้ว ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาหลักสูตร “การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Generation Z” (T&L for Gen Z) ของสถาบันคลังสมองแห่งชาติ...

download-pdf download-word  icon more-th

แสดงความยินดีให้แก่ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต

calendar-long   8 กรกฎาคม 2557

       สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี แก่บัณฑิตใหม่ที่จบการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท/ปริญญาเอก หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2556 จำนวน 3 คน คือ คุณทัศนัย จีนทอง คุณอาทร นกแก้ว และคุณณัฐธินี อาชวรังสรรค์

download-pdf download-word  icon more-th

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง “การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 : สอนแบบไหน ถูกใจนักศึกษา”

calendar-long   25 มิถุนายน 2557

       สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง “การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 : สอนแบบไหน ถูกใจนักศึกษา” เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ระหว่างนักศึกษา ผู้สอน และผู้เชี่ยวชาญในคณะ/สถาบันต่าง ๆ สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล

download-pdf download-word  icon more-th

การส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นในเอเชียแปซิฟิค

calendar-long   21 เมษายน 2557

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ ในฐานะหัวหน้าทีมวิจัยประเทศไทยที่ได้รับทุนวิจัยจากองค์กร UNESCO ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยระดับภูมิภาค เรื่อง การส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นในเอเชียแปซิฟิค ซึ่งจัดโดยองค์กร UNESCO ในระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2557 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ โดยมีทีมนักวิจัยจาก 6 ประเทศเข้าร่วม คือ จีน ลาว กัมพูชา บังคลาเทศ ปากีสถาน และเนปาล

download-pdf download-word  icon more-th

ครูและนักเรียนรับ 3 รางวัล โครงงานฐานวิจัย ใน “โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา”

calendar-long   28 มีนาคม 2557

       สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยอาจารย์ 3 ท่าน คือ อ.ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม อ.ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย และ อ.ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ ได้เข้าร่วมทำงานเป็น 1 ใน 8 ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการ “เพาะพันธุ์ปัญญา” ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของธนาคารกสิกรไทย และ สกว. ซึ่งเน้นการเปลี่ยนระบบคิด (system thinking) จิตปัญญา (spiritual learning) และวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงานฐานวิจัย (research-based learning) 

download-pdf download-word  icon more-th