Macquarie University พบปะเจรจาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือกับ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

calendar-long   4 เมษายน 2561

       ผศ. ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ Garry Falloon ตัวแทนจาก Macquarie University เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้อง OSM อาคารสำนักงานอธิการบดี

download-pdf download-word  icon more-th

สถานพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าศึกษาดูงานสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

calendar-long   2 พฤศจิกายน 2559

       สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากสถานพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด หรือมุมมองต่าง ๆ ร่วมกัน.....

download-pdf download-word  icon more-th

ดูงานภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

calendar-long   2 พฤษภาคม 2559

       เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ (ภาคพิเศษ) ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 4 คน และอาจารย์จำนวน 3 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องสื่อการสอนของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ...

download-pdf download-word  icon more-th

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2558

calendar-long   3 ธันวาคม 2558

       สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ...

download-pdf download-word  icon more-th

การจัดทำข้อตกลงการปฏิบ้ติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปี 2559

calendar-long   17 พฤศจิกายน 2558

       เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของสถาบันฯ (PA) ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล...

download-pdf download-word  icon more-th

ดูงานสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

calendar-long   19 ตุลาคม 2558

       สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...

download-pdf download-word  icon more-th

คณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปี 2558

calendar-long   2 กรกฎาคม 2558

       เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2558

download-pdf download-word  icon more-th

ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล (Mu Visit)

calendar-long   29 มิถุนายน 2558

       สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ...

download-pdf download-word  icon more-th

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

calendar-long   26 มิถุนายน 2558

       เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา คณะทำงานจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 54 คน เข้ารับฟังบรรยาย ในหัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้” ...

download-pdf download-word  icon more-th

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศึกษาดูงาน

calendar-long   28 เมษายน 2558

       สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้ ...

download-pdf download-word  icon more-th