โครงการ “การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560: การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา”( The 3rd International Conference on Innovation in Education (ICIE 2017):Building Professional Learning

calendar-long   24 - 25 พฤศจิกายน 2560

       สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO Secretariat) สถาบันคีนันแห่งเอเชีย โครงการ Chevron Enjoy Science สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น Graduate Institute of Digital Learning and Education, National Taiwan University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560: การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา”( The 3rd International Conference on Innovation in Education (ICIE 2017) .....

download-pdf download-word  icon more-th

โครงการ สัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 : การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0

calendar-long   9 - 11 มีนาคม 2560

       สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันคลังสมองของชาติ และสถาบันการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 3 ภายใต้ Theme หลัก คือ การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0.....

download-pdf download-word  icon more-th

Expected learning outcomes and Teaching Methodology

calendar-long   6 - 7 ตุลาคม 2559

       ผศ.ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ASEAN Quality Assurance ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก the German Academic Exchange Service (DAAD) และ the German Rectors´ Conference (HRK) ในการเป็นสักขีพยานและผู้สังเกตการณ์ในการจัดสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Expected learning outcomes and Teaching Methodology”.....

download-pdf download-word  icon more-th

The International Science, Mathematics and Technology Education Conference (ISMTEC) 2016

calendar-long   6 - 7 ตุลาคม 2559

       ผศ.ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส และ ผศ.ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส ซึ่งเป็นฑูตสะเต็ม ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา ได้แก่ Mr.Phone Myint Hlaing Ms.Shwe War Khaing และ Ms.Myat Noe Khin เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The International Science, Mathematics and Technology Education Conference (ISMTEC) 2016 .....

download-pdf download-word  icon more-th

งานมหิดล – วันแม่ ประจำปี 2559

calendar-long   1 สิงหาคม 2559

       อาจารย์ ดร.ปรัชญพงศ์ ยาศรี สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในโอกาสเสด็จมาทรงเป็นประธานเปิดงาน “มหิดล-วันแม่ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ “เก่งวิทย์ อังกฤษกล้า”...

download-pdf download-word  icon more-th

ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง นำผลงานวิจัยเข้าประกวดและจัดแสดงในเวที “Bitgaram International Exposition of Electric Power Technology 2015”

calendar-long   12 - 14 ตุลาคม 2558

       ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่มีศักยภาพ เรื่อง “ซิลิกาแอโรเจล-วัสดุสำหรับอนาคต”เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน “Bitgaram International Exposition of Electric power Technology 2015”...

download-pdf download-word  icon more-th

โครงการ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558: การสร้างความรู้ใหม่ของการจัดการเรียนการสอนโดยมีวิจัยเป็นฐานเพื่อการศึกษาในอนาคต

calendar-long   16 - 18 มีนาคม 2558

       สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558: การสร้างความรู้ใหม่ของการจัดการเรียนการสอนโดยมีวิจัยเป็นฐานเพื่อการศึกษาในอนาคต ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

download-pdf download-word  icon more-th

กิจกรรม R2R Expo 2014

calendar-long   22 กันยายน 2557

       เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 บุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรม R2R Expo 2014 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนมีโอกาสได้เรียนรู้แนวคิดและเทคนิค/วิธีการในการสร้างสรรค์และพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย...

download-pdf download-word  icon more-th

ประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 1”

calendar-long   5 - 6 กันยายน 2557

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 1 (1st National Conference on Science Education to Inspire Innovation 2014 (NCSEII 2014) ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี...

download-pdf download-word  icon more-th

โครงการ “จัดนิทรรศการและกิจกรรมวิชาการในงาน 1 ทศวรรษ สพป. สมุทรสาคร: การศึกษาก้าวไกล ด้วยเครือข่ายร่วมพลัง”

calendar-long   28 กันยายน 2556

       บุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมวิชาการในงาน 1 ทศวรรษ สพป. สมุทรสาครสมุทรสาคร: การศึกษาก้าวไกล ด้วยเครือข่ายร่วมพลัง เมื่อวันที่ 28 กัยนายน 2556 ณ โรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู/อาจารย์ นักเรียน ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ

download-pdf download-word  icon more-th