โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560”

calendar-long   15 ธันวาคม 2560

       เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560”.....

download-pdf download-word  icon more-th

Outcome-Based Education

calendar-long   26 - 28 กันยายน 2559

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา ร. นพรัตน์แจ่มจำรัส อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ ASEAN-QA SQUARED ให้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนร่วมกันระหว่าง German Academic Exchange Service (DAAD) German Rectors’ Conference (HRK) และ University of Potsdam ร่วมกับ ASEAN Quality Assurance Network (AQAN) ASEAN University Network (AUN) European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) และ SEAMEO Regional Centre for Higher Education and Development (SEAMEO RIHED).....

download-pdf download-word  icon more-th

โครงการ “การจัดการห้องเรียนแห่งอนาคต Samsung Smart Classroom: แนวคิดสู่การปฏิบัติ”

calendar-long   24 มีนาคม 2558

       สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการโครงการ “การจัดการห้องเรียนแห่งอนาคต Samsung Smart Classroom: แนวคิดสู่การปฏิบัติ” โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล, Samsung และ บริษัท Image Visual ...

download-pdf download-word  icon more-th

โครงการสร้างงานวิจัยจากงานประจำ (R2R)

calendar-long   18 มีนาคม 2557

       เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บุคลากรสายสนับสนุน หรือโครงการสร้างงานวิจัยจากงานประจำ (R2R) โดยมีคุณ เสฏฐวุฒิ อุรา นักทรัพยากรบุคคล อธิบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีในการขอตำแหน่งหลักเกณฑ์ ความก้าวหน้าในสายงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน โดย บรรยากาศการพูดคุยในวันนี้เป็นไปอย่างสบายๆ

download-pdf download-word  icon more-th

ประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการบทวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา

calendar-long 22-23 สิงหาคม 2556

     ผศ.ดร.ทัศนียา ร. นพรัตน์แจ่มจำรัส และ ผศ.ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส ได้รับเชิญจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ บรรณาธิการบทวีดิทัศน์วิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมนำไปใช้เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ณ นางพญาผึ้ง ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2556

download-pdf download-word  icon more-th

โครงการ “KM IL sharing day

calendar-long  18 กรกฏาคม 2556

        เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 คณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้เข้าร่วมโครงการ KM IL sharing day ณ ห้อง IL 5 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้บุคลากรได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้างานวิจัยของตนเองภายในองค์กรและกระตุ้นให้เกิดการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

download-pdf download-word  icon more-th

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

calendar-long  27-28 เมษายน 2556

      ผศ.ดร.ทัศนียา ร. นพรัตน์แจ่มจำรัส และ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการเพื่อการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โครงการส่งเสริมการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 27-28 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

download-pdf download-word  icon more-th

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายໞิเศษในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ในองค์กร เรื่อง “การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”

20-July-2011--11

calendar-long 20 กรกฎาคม 2554

อ.ดร. วัชรี เกษพิชัยณรงค์ และ อ.ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ในองค์กร เรื่อง “การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 600 คน ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เวลา 9.00 – 12.00 น.

download-pdf download-word

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิจัย เชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาไทย"

23-June-2011--01

calendar-long 23 มิถุนายน 2554

ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ ได้รับเชิญจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี เขต 2 เพื่อเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาไทย" แก่คณะครูภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนต่างๆ จำนวน 140 คน โดยผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทย

download-pdf download-word

 

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ ในงานมหกรรมยกระดับครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ

 16-June-2011--01

calendar-long  16 มิถุนายน 2554

ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ ได้รับเชิญจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 2 เพื่อเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ ในงานมหกรรมยกระดับครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ แก่คณะครูระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ จำนวน 250 คน โดยผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

download-pdf   download-word