home icon    language iconTH    language iconEn

Total Rich files

   pdf จำนวน 709 ไฟล์
   word จำนวน 306 ไฟล์

Visitors Counter

54.167.62.170

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี

calendar-long   4 ตุลาคม 2560

       สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี .....

download-pdf download-word  icon more-th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

calendar-long   1 – 3 ตุลาคม 2560

       เมื่อวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2560 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี .....

download-pdf download-word  icon more-th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรุงเทพฯ

calendar-long   24 - 25 พฤษภาคม 2560

       เมื่อวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2560 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรม“เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรุงเทพฯ.....

download-pdf download-word  icon more-th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

calendar-long   2 - 3 มีนาคม 2560

       เมื่อวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2560 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพฯ.....

download-pdf download-word  icon more-th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์คณิตศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา

calendar-long   13-14 ธันวาคม 2559

       เมื่อวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2559 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม“เปิดโลกทัศน์คณิตศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ในการจัดโครงการฯ ครั้งนี้จะเป็นการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ อาทิ กิจกรรมtouchable series, Tower of Hanoi, Computer Unplug, Robotic hand, จองถนน, Middle point, Golden .....

download-pdf download-word  icon more-th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559”

calendar-long   21 พฤศจิกายน 2559

       เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559” ในการอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เช่น การซ้อมการอพยพหนีไฟ ฝึกซ้อมดับเพลิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย.....

download-pdf download-word  icon more-th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

calendar-long   28 พฤศจิกายน 2559

       สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรม“เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น .....

download-pdf download-word  icon more-th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วย CMS Joomla”

calendar-long   26 - 28 กันยายน 2559

       สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วย CMS Joomla” เมื่อวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2559.....

download-pdf download-word  icon more-th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา

calendar-long   6 - 7 ตุลาคม 2559

       สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม“เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา .....

download-pdf download-word  icon more-th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

calendar-long   1 - 3 ตุลาคม 2559

       เมื่อวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2559 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี .....

download-pdf download-word  icon more-th

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรุงเทพฯ
  2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี
  3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
  4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3,4-5 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร