เซลลูโลส

 

เซลลูโลส


(Cellulose)

กรดไฮอัลยูโรนิค (โปลิแซคาไรด์ชนิดไกลโคสมิโนไกลแคน)


กรดไฮอัลยูโรนิค (โปลิแซคาไรด์ชนิดไกลโคสมิโนไกลแคน)


Hyaluronic Acid (A Glycosaminoglycan)

แบบจำลองโครงสร้างทุติยภูมิของโปรตีนชนิดแผ่นพลีทบีตา


แบบจำลองโครงสร้างทุติยภูมิของโปรตีนชนิดแผ่นพลีทบีตา ชนิดสายทบกลับและชนิดสายเชื่อมต่อ


Model of a Secondary Structure of Protein:
The Beta Pleated Sheet,
Reverse Turn and Crossover Connection)

แบบจำลองโครงสร้างทุติยภูมิของโปรตีนชนิดเกลียวอัลฟา


แบบจำลองโครงสร้างทุติยภูมิของโปรตีนชนิดเกลียวอัลฟา


(Model of a Secondary Structure of Protein:
The Right-Handed Alpha Helix)

แบบจำลองหน่วยปฏิบัติการย่อยของเส้นใยกล้ามเนื้อ


แบบจำลองหน่วยปฏิบัติการย่อยของเส้นใยกล้ามเนื้อ


(Model of Muscle Sarcomere)

แบบจำลองดีเอ็นเอเกลียวคู่เวียนขวาแบบบี


แบบจำลองดีเอ็นเอเกลียวคู่เวียนขวาแบบบี


(Model of B-form, right-handed helix,
double stranded DNA)