คณิตศาสตร์สมองกล


กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นลักษณะให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ (Hands-on activity) โดยทำงานแบบกลุ่มเริ่มจากการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนด้วยการจัดกิจกรรมสมองกลค้นหาคำตอบ สมองกลของเมอบิอุส สมองกลคนอัจฉริยะ และจัตุรัสแสนกล

โดย ต้องตา สมใจเพ็ง และนัฐจิรา บุศย์ดี

[ Read more...]

ถอดรหัสชีวิต


กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของดีเอ็นเอและโปรตีนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป โดยทำการศึกษาจากแบบจำลองซึ่งพัฒนาขึ้นโดยสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้

โดย กานต์ยุพา จิตติวัฒนา

[ Read more...]

ลูกคิด with เลขฐาน


กิจกรรมลูกคิด with เลขฐาน ประกอบด้วยการใช้ลูกคิดประกอบการคิดเลขฐาน ได้แก่ เรื่องการแปลงเลขฐานจากฐานสิบเป็นเลขฐานอื่นๆ การแปลงจากเลขฐานอื่นๆ มาเป็นเลขฐานสิบ การบวกเลขฐานเดียวกัน และการลบเลขฐานเดียวกัน

โดย หงส์ศิริ ภิยโยดิลกชัย และ อรดี น้อยปุก

[ Read more...]

สนุกสไตล์นวัตกรรม กับกิจกรรม “คณิตศาสตร์สนุกคิด”


กิจกรรมคณิตศาสตร์ที่นักเรียนจะได้ฝึกคิด และแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ เช่น puzzle math, cross number, และเกมส์ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์

โดย พัชรินทร์ ปัญจะบุรี, พิมพลักษณ์ ว่องอภิวัฒน์กุล, วรารัตน์ วงศ์เกี่ย, วนินทร สุภาพ และ อาทร นกแก้ว

[ Read more...]

สนุกสไตล์นวัตกรรม กับกิจกรรม “เรืองแสงแปลงสี”


กิจกรรมนี้ได้นำสารเคมีที่หาได้ไม่ยากและอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายตามท้องตลาด มาสาธิต “ปรากฏการณ์การเรืองแสง” ให้นักเรียนได้เห็นและสัมผัสด้วยตนเอง

โดย ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม

[ Read more...]

ธนบัตรทนไฟ


ธนบัตรทนไฟ เป็นกิจกรรมสำหรับการเรียนรู้เรื่อง ปฏิกิริยาการดูดและคายพลังงาน ในกิจกรรมจะใช้กระบวนการการเผาไหม้แสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบดูดความร้อน ในขณะที่การเปลี่ยนสถานะของน้ำจากของเหลวเป็นแก็ส เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบดูดพลังงาน

โดย เสาวภาคย์ ธีราทรง

[ Read more...]

เคมีน่าสนุก


กิจกรรมการทดลองนี้ได้ออกแบบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรรมได้เข้าใจความคิดรวบยอดเรื่องสารกำหนดปริมาณ โดยการศึกษาความสัมพันธ์เชิงปริมาณของสารเคมีในครัวเรือนที่สามารถพบเห็นในชีวิตประจำวัน เช่น น้ำส้มสายชูและผงฟู

โดย ร่มเกล้า อาจเดช

[ Read more...]

สนุกกับวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย


กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นลักษณะให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ (Hands-on activity) โดยทำงานแบบกลุ่มเริ่มจากการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนด้วยการให้ผู้เรียนทดลองต่อวงจรอย่างง่าย จากนั้นจึงให้ต่อวงจรแบบอนุกรมและขนาน และเรียนรู้การประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน

โดย สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส และคณะ

[ Read more...]