home icon    language iconTH    language iconEn

เข้าสู่ระบบ

CD เพลง ชุด นวัตกรรม

audio-cd2

เนื้อร้อง
1. มาร์ช นวัตกรรม [download]
2. จินตนาการสรรค์สร้างนวัตกรรม [download]
3. คืนสู่เหย้าชาวนวัตกรรม [download]
4. จากหัวใจคนสร้างฝัน [download]
5. ลาแล้วนวัตกรรม [download]
6. นวัตกรรมสร้างไทยให้เจริญ [download]
7. คืนพระจันทร์เพ็ญ (รำวง) [download]

 

 

ทำนอง
8. มาร์ช นวัตกรรม [download]
9. จินตนาการสรรค์สร้างนวัตกรรม [download]
10. คืนสู่เหย้าชาวนวัตกรรม [download]
11. จากหัวใจคนสร้างฝัน [download]
12. ลาแล้วนวัตกรรม [download]
13. นวัตกรรมสร้างไทยให้เจริญ [download]
14. คืนพระจันทร์เพ็ญ เวอร์ชัน1 [download]
15. คืนพระจันทร์เพ็ญ เวอร์ชัน2 [download]