ยุทธศาสตร์สถาบัน

Untitled Document

 head

 1

การเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยสู่ระดับสากล

 2

การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้าง          นวัตกรรมการเรียนรู้

 3

การขยายผลการประยุกต์นวัตกรรมการเรียนรู้สู่สาธารณะ

 4

การพัฒนาระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม