บุคลากรสายวิชาการ

 อาจารย์ของสถาบันฯ


patcharin
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ปัญจบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

icon-email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
         http://patpatcharin.wix.com/patcharin-pan
icon-tel 0-2441-9729

icon-fax2 0-2441-0479
icon-cv Curriculum Vitae

watcharee
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

icon-email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-tel 0-2441-9723 ต่อ 2008

icon-fax2 0-2441-0479
icon-cv Curriculum Vitae

piyachat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

icon-email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-tel 0-2441-9723 ต่อ 2014

icon-fax2 0-2441-0479
icon-cv Curriculum Vitae

namkang
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

icon-email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-tel 0-2441-9723 ต่อ 2015

icon-fax2 0-2441-0479
icon-cv Curriculum Vitae

khajornsak
รองศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์
รองศาสตราจารย์

icon-email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-tel 0-2441-9723 ต่อ 2012

icon-fax2 0-2441-0479
icon-cv Curriculum Vitae

supan
อาจารย์ ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง
อาจารย์

icon-email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-tel 0-2441-9723 ต่อ 2007

icon-fax2 0-2441-0479
icon-cv Curriculum Vitae

parames
อาจารย์ ดร.ปรเมศวร์ เหล่าสินชัย
อาจารย์

icon-email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-tel 0-2441-9723 ต่อ 2011

icon-fax2 0-2441-0479
icon-cv Curriculum Vitae

thasaneeya
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

icon-email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-tel 0-2441-9723 ต่อ 2009

icon-fax2 0-2441-0479
icon-cv Curriculum Vitae

monamorn
อาจารย์ ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์
อาจารย์

icon-email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-tel 0-2441-9723 ต่อ 2004

icon-fax2 0-2441-0479
icon-cv Curriculum Vitae

pirom
อาจารย์ ดร.ภิรมย์ เชนประโคน
อาจารย์

icon-email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-tel 0-2441-9723 ต่อ 2006

icon-fax2 0-2441-0479
icon-cv Curriculum Vitae

suchai
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

icon-email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-tel 0-2441-9723 ต่อ 2010

icon-fax2 0-2441-0479
icon-cv Curriculum Vitae

อาจารย์ ดร.วรารัตน์  วงศ์เกี่ย
อาจารย์

icon-email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-tel 0-2441-9723 ต่อ 2004

icon-fax2 0-2441-0479
icon-cv Curriculum Vitae

อาจารย์ ดร.อาทร  นกแก้ว
อาจารย์

icon-email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-tel 0-2441-9723 ต่อ 2003

icon-fax2 0-2441-0479
icon-cv Curriculum Vitae

อาจารย์ ดร.ปรัชญพงศ์ ยาศรี
อาจารย์

icon-email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
icon-tel 0-2441-9723 ต่อ 2016

icon-fax2 0-2441-0479
icon-cv Curriculum Vitae

AJ Patcharapan
อาจารย์ ดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน์
อาจารย์

icon-email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-tel 0-2441-9723 ต่อ 2016

icon-fax2 0-2441-0479