ประวัติความเป็นมา

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้จัดตั้งขึ้นในชื่อสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ตามมติของสภามหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพระราช บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และตอบสนองยุทธศาสตร์ของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปการศึกษาและเติม ปัญญาให้สังคม ว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการ เรียนรู้ โดยหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคือการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการ เรียนรู้ตลอดชีวิต และในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (Institute for Innovative Learning) ตามมติของสภามหาวิทยาลัย

หน้าที่ หลักของสถาบันคือการส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ ในทุกระดับทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านอื่นๆ โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาบุคคลที่มีความพร้อมทั้งทางประสบการณ์ ทักษะทางกระบวนการเรียนรู้ และความรู้ทางเนื้อหาวิชาการอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อเป็นแกนนำในการถ่ายทอดกระบวนการเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างชาญ ฉลาด ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยสนับสนุนให้คนไทยมีศักยภาพในการ เรียนรู้ในทุกระดับและการเรียนรู้ตลอดชีวิต


สถาบัน นวัตกรรมฯ มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีบูรณาการความรู้และความคิด และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา และเติมปัญญาให้สังคม สถาบันฯได้มีกิจกรรมส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้โดยการผลิตบัณฑิตทางกระบวน การเรียนรู้ใหม่ๆ ที่มีความสามารถทั้งเนื้อหาวิชาการ และวิธีการสอนที่ส่งเสริมการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ดังที่ได้สร้างหลักสูตรปริญญาโท – เอกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา ที่เน้นเนื้อหาวิชาการ นวัตกรรมและการสื่อสาร ควบคู่ไปกับหลักการศึกษา ขึ้นเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย ทั้งนี้จะมีการทำวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน โดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสาขาต่างๆ เพื่อได้ตัวอย่างที่เหมาะสมกับประเทศไทยสำหรับการเผยแพร่ต่อไป กิจกรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การสร้างสื่อการเรียนการสอนที่มีองค์ประกอบของเนื้อหาวิชาการที่ถูกต้องและ ทันสมัย และวิธีการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อเผยแพร่ต่อวงการศึกษาทั่วประเทศและเพื่อเป็นตัวอย่างแก่สถาบันอื่นๆ รวมทั้งให้บริการวิชาการต่อสังคม ในด้านเนื้อหาวิชาการ สื่อต่างๆ ในรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนที่มีนวัตกรรม มีกิจกรรมจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถจัดการ เรียนการสอนในรูปแบบใหม่ที่สามารถทำให้ผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง สามารถบรรลุเป้าหมายของปฏิรูปการศึกษาได้