ทำเนียบผู้บริหาร

 

Bhinyo_P
     รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์
 

     ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

     ดำรงตำแหน่ง: 21 ส.ค.45 - 31 มี.ค.53
Anuchat_P

     รองศาสตราจารย์ อนุชาติ พวงสำลี


     ตำแหน่ง: รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

     ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย.53 - 30 ก.ย.53

Sunanta_V

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์


     ตำแหน่ง:รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

     ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค.53 - 31 มี.ค.54

Wannapong_T

     รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์


     ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

     ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย.54 - 31 มี.ค. 58

     ตำแหน่ง: รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

     ดำรงตำแหน่ง: 1 เม.ย. 58 - 31 ก.ค. 58

Banchong M

     ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ


     ตำแหน่ง:รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

     ดำรงตำแหน่ง: 1 ส.ค. 58 - 31 ก.ค. 60

 

   

thanya

     รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์


     ตำแหน่ง:รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

     ดำรงตำแหน่ง: 1 ส.ค. 60 - 30 ก.ย. 60

 

   

thanya

     ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์


     ตำแหน่ง:รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

     ดำรงตำแหน่ง: 1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61

 

   

thanya

    รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์


     ตำแหน่ง:รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

     ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ค. 61 - 30 เม.ย. 61

 

   

Chailerd

    รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย


     ตำแหน่ง:ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

     ดำรงตำแหน่ง: 2 พ.ค. 61 - 1 พ.ค. 65