วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

 


สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ

1.

ผลิต บัณฑิต ปริญญาโท/เอก ระดับนานาชาติ ทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา และทางการศึกษาในสาขาอื่นๆ ที่มิใช่วิทยาศาสตร์โดยตรง โดยเป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง

2.

พัฒนาและปรับ ปรุงวิธีการเรียนการสอน ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากภูมิปัญญาของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหิดลและ จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ

3.

พัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างมีนวัตกรรมในระดับ ชาติ

4.

ฝึก อบรมอาจารย์และพนักงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาและสาขาอื่นๆ ที่มิใช่วิทยาศาสตร์โดยตรง เพื่อให้มีความสามารถและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอน เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

5.

ฝึกอบรมอาจารย์ให้สามารถพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้สอด คล้องกับ transformative education

6.

เผย แพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยจัดให้มี website เพื่อบริการทางการเรียนการสอนให้แก่สถาบันการศึกษาทุกระดับของประเทศ

7. นำผลงานจากการวิจัยในมหาวิทยาลัยมหิดลไปประยุกต์ในชุมชน และสังคม เพื่อเป็นประโยชน์โดยตรงอย่างทันเหตุการณ์


เป้าหมาย


1.

ผลิต บัณฑิต ระดับปริญญาโท/เอก ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา ที่เปี่ยมด้วยความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพด้านนวัตกรรม และสื่อสารความรู้ได้ดี พร้อมกับมีความเป็นมนุษย์ ซึ่งขณะนี้ สถาบันนวัตกรรมฯ เป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่ได้สร้างหลักสูตรเช่นนี้ขึ้นมา

2.

ทำการศึกษา วิจัย เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะกับบริบทของสังคมไทย

3.

ผลิต สื่อมัลติ มีเดียที่มีนวัตกรรม มีทั้งองค์ประกอบทางวิชาการที่ถูกต้องทันสมัย มีบูรณาการทางวิชาการและกระบวนการเรียนรู้สอดแทรกอยู่ในเนื้อหา

4.

ผลิต แบบจำลอง เสริมการเรียนรู้ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็น ศูนย์กลางและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

5.

ช่วยส่งเสริมและปฏิรูปการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล โดยการให้การฝึกอบรม

6.

พัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรในองค์กรให้มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

7.

ส่งเสริมให้มี การจัดการองค์ความรู้อย่างจริงจัง และต่อเนื่องเพื่อมุ่งพัฒนาสถาบันฯ ไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้

8.

ผลักดันให้ผลงานวิจัยของสถาบันนวัตกรรมฯ มีผลกระทบต่อนโยบายการศึกษาของประเทศ