โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์การของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล


organization-structure2554

*งานบริหารทั่วไปประกอบด้วย นโยบายและแผน ทรัพยากรบุคคล พัฒนาคุณภาพ ธุรการและสารบรรณ


โครงสร้างการบริหารงาน ของสถาบันนวันตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบปรมาณ 2560