โครงสร้างองค์กร

organization-structure2554

 

 

คณะกรรมการภายในสถาบันฯ

        dot2 คณะอนุุกรรมการสวัสดิการ

        dot2 คณะกรรมการบริการวิชาการ สร้างเครือข่ายชุมชน และประชาสัมพันธ์

        dot2 คณะกรรมการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม

        dot2 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

        dot2 คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

        dot2 คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและจัดการความรู้

        dot2 คณะกรรมการบริการจัดการด้านการเงิน การคลัง พัสดุ

        dot2 คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

        dot2 คณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

        dot2 คณะกรรมการอุทรณ์และร้องทุกข์พนักงานสายสนับสนุน

        dot2 คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสื่อการเรียนรู้สู่เชิงพาณิชย์