การประกันคุณภาพการศึกษา

           สถาบัน นวัตกรรมการเรียนรู้ เริ่มดำเนินการประกันคุณภาพ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2543 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับกรอบนโยบายและแนวปฏิบัติของทบวงมหาวิทยาลัยปี พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542 และ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สถาบันฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพเพื่อดำเนินการในการประกันคุณภาพ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยนำระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 9 องค์ประกอบของทบวงมหาวิทยาลัย และ 7 มาตรฐานของสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามาเป็นต้นแบบ รายละเอียดดังตาราง

 

องค์ประกอบของทบวงมหาวิทยาลัย

องค์ประกอบที่

1.
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน
6.
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2.
การเรียนการสอน
7.
การบริหารและงบประมาณ
3.
กิจการนักศึกษา
8.
การเงินและงบประมาณ
4.
การวิจัย
9.
ระบบและกลไกประกันคุณภาพ
5.
การบริการวิชาการ


มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

<

มาตรฐานที่

1.
ด้านคุณภาพบัณฑิต
5.
ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
2.
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
6.
ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
3.
ด้านบริการวิชาการ
7.
ด้านระบบการประกันคุณภาพ
4.
ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม