หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 3 ประการ คือ

 

1.

ผลิตบัณฑิตปริญญาเอก และปริญญาโท

สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตร นานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่เน้นทั้งเนื้อหาวิชาการและกระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกันและ ส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ในแขนงวิชาต่างๆ ได้แก่  เคมี  ชีววิทยา  ฟิสิกส์  คณิตศาสตร์  คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บัณฑิตมีความสามารถในการวิจัยทางนวัตกรรมการศึกษา บัณฑิตมีคุณภาพทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ  บัณฑิตมีคุณลักษณะที่ รู้จริง รู้นาน รู้สร้างสรรค์ และสื่อสารได้ หลักสูตรนี้มีความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์  และคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

2.

พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย อุปกรณ์ และรูปแบบการเรียนรู้

ซึ่งประกอบไปด้วย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ และรูปแบบการเรียนรู้

2.1 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ : เพื่อ เสริมทักษะและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน เช่น ColorReader เครื่องอ่านและวัดสีเฉพาะบางสี TRIColorReader เครื่องอ่านและวัดสีได้ทุกสีและ RGB  Box เครื่องผสมแสงสี นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์และเครื่องมืออีกหลายชนิดที่ใช้งานร่วมกับคู่มือปฏิบัติการ
2.2 รูปแบบการเรียนรู้ : เป็น การสร้างรูปแบบการเรียนการสอนที่มีนวัตกรรมในหัวข้อต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งปฏิบัติการใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน คิดเป็นทำเป็น เพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมรวมทั้งมีจริยธรรม กล่าวคือ ให้ผู้เรียนสามารถ “รู้จริง รู้นาน รู้สร้างสรรค์ และสื่อสารได้”
2.3 แบบจำลองเสริมการเรียนรู้ : เพื่อ ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในเนื้อหาวิชา ได้แก่ ชุดโครงสร้างแบบจำลองดีเอ็นเอทั้งแบบสำเร็จและแบบประกอบเอง โครงสร้างแบบจำลองของกล้ามเนื้อ แบบจำลองโปรตีน แบบจำลองเซลลูโลส สำหรับครู/อาจารย์ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาตอนต้น
2.4 สื่อมัลติมิเดีย : สื่อ มัลติมีเดีย เพื่อเสริมการเรียนรู้ สำหรับครู/อาจารย์ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาตอนต้น รวมทั้งสำหรับคนพิการทางการได้ยินและการมองเห็น ในรูปแบบ CD และ on-line ใน website (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)


ผล ผลิตเหล่านี้ได้มีการเผยแพร่และถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยผ่านทางการอบรม การประชุมวิชาการ และนิทรรศการ และเผยแพร่ทาง website ของสถาบันนวัตกรรมฯ ( www.il.mahidol.ac.th) และบางส่วนใน website ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( www.ipst.ac.th)

 

3.
บริการวิชาการแก่สังคม

ได้มีการฝึกอบรมอย่างกว้างขวาง เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา  รวมทั้งส่งเสริมวิชาการแก่โรงเรียนและชุมชน  งานหลักๆ ของการบริการวิชาการ ได้แก่

3.1 การจัดฝึกอบรม/ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่ อาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อ ให้บุคลากรได้ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัย อาจารย์นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา บุคลากรมีการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.2 การจัดฝึกอบรม/ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่ ครู  อาจารย์ นิสิต นักศึกษา หรือนักเรียน จากสถานศึกษาต่างๆ ทั้งด้านเนื้อหาวิชาการ ทักษะปฏิบัติการและกระบวนการเรียนรู้  การใช้สื่อการเรียนการสอน ซึ่งครู/อาจารย์ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ นักศึกษาและนักเรียนจะได้ความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย มีกระบวนการเรียนรู้
3.3 การจัดการความรู้ ทางสถาบันฯ ได้มีการแบ่งปันความรู้ผ่านทางสื่อต่างๆ เช่นสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ สื่อทาง Internet ซึ่งได้แก่ เว็บไซต์ สถาบัน และ เว็บไซต์ KM โดย มีการนำเสนอความรู้ทั้งทางด้านข่าววิทยาศาสตร์ศึกษา ฐานข้อมูลการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการของทางสถาบันฯ เป็นสื่อกลางของชุมชนนักปฏิบัติ (รายละเอียดอยู่ในส่วนที่ 2 การจัดการความรู้) และกระดานสนทนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
3.4 การบรรยายพิเศษ อาจารย์ ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ได้รับเชิญจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ แก่กลุ่มเป้าหมาย
3.5 การจัดแสดงนิทรรศการ โดยเผยแพร่ผลงานในเชิงวิชาการให้แก่ ครู/อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้ได้รับความรู้  ซึ่ง นำเสนอผลผลิตของทางสถาบันฯ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ศึกษา ในเชิงพาณิชย์เป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตเพื่อจำหน่ายโดยนำรายได้เข้า สถาบันฯ
3.6 การเยี่ยมชมการดำเนินการของสถาบัน ทาง สถาบันฯ ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของทาง สถาบันฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการผลิตสื่อ และการจัดการเรียนการสอน เป็นการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน