บุคลากรสายสนับสนุน

jiraporn
จิราพร ธารแผ้ว
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

icon-email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-tel 0-2441-9729

icon-fax2 0-2441-0479

jiraporn
จิราภรณ์ การะเกตุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

icon-email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-tel 0-2441-9734

icon-fax2 0-2441-0479

jaturong
จตุรงค์ พยอมแย้ม
นักวิชาการศึกษา

icon-email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-tel 0-2441-9729

icon-fax2 0-2441-0479

chantarat
จันทรัตน์ หิรัญกิจรังษี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

icon-email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-tel 0-2441-9734

icon-fax2 0-2441-0479

thanayut
ธนายุทธ อังกิตานนท์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

icon-email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-tel 0-2441-9729

icon-fax2 0-2441-0479

narinthorn
ณะรินทร  โพธิ์พูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

icon-email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-tel 0-2441-9729

icon-fax2 0-2441-0479

neeracha
นีรชา กลิ่นพยอม
นักวิชาการเงินและบัญชี

icon-email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-tel 0-2441-9734

icon-fax2 0-2441-0479

numchoke
นำโชค ขุนหมื่นวงค์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

icon-email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-tel 0-2441-9734

icon-fax2 0-2441-0479

phattanapong
พัฒนพงศ์ คนเที่ยง
นักวิทยาศาสตร์

icon-email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-tel 0-2441-9734

icon-fax2 0-2441-0479

putcharasit
พัชรศิษฏ์ ปีเจริญ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

icon-email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-tel 0-2441-9729

icon-fax2 0-2441-0479

pichamon
พิชามญชุ์ กาหลง
นักวิชาการพัสดุ

icon-email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-tel 0-2441-9734

icon-fax2 0-2441-0479

pongpatai
พงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร
นักวิทยาศาสตร์

icon-email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-tel 0-2441-9729

icon-fax2 0-2441-0479

manatsawee
มนัสวี ศรีนนท์
นักวิชาการโสตทัีศนศึกษา

icon-email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-tel 0-2441-9729

icon-fax2 0-2441-0479

maytha
เมธา ศรีสุชินธารา
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

icon-email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-tel 0-2441-9734

icon-fax2 0-2441-0479

woranart
วรนาฏ คงตระกูล
นักวิชาการศึกษา

icon-email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-tel 0-2441-9734

icon-fax2 0-2441-0479

maytha
สายฝน นรดี
พนักงานประจำห้องทดลอง

icon-email -
icon-tel 0-2441-9734

icon-fax2 0-2441-0479

wirawan
วิราวรรณ ฉายรัศมีกุล
นักวิชาการพัสดุ

icon-email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-tel 0-2441-9734

icon-fax2 0-2441-0479

setthavut
เสฏฐวุฒิ อุรา
นักทรัพยากรบุคคล

icon-email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-tel 0-2441-9729

icon-fax2 0-2441-0479

anong
อนงค์ ตังสุหน
นักวิชาการเงินและบัญชี

icon-email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-tel 0-2441-9734

icon-fax2 0-2441-0479

anuwat
อนุวัตร บรรณารักษ์สกุล
นักเอกสารสนเทศ

icon-email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-tel 0-2441-9723 ต่อ 3003

icon-fax2 0-2441-9724

aujjharapan
อัจฉราพรรณ โพธิ์ทอง
เจ้าหน้าที่วิจัย

icon-email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-tel 0-2441-9729

icon-fax2 0-2441-0479