ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

ปรัชญา

"ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ"

ปณิธาน

"ปัญญาของแผ่นดิน"
 

วิสัยทัศน์

"เป็นผู้นำด้านการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในระดับอาเซียน"

พันธกิจ

สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อสาธารณชน และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้ สามารถสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ภายใต้ระบบการจัดการแบบมีส่วนร่วม เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ