home icon    language iconTH    language iconEn

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหา

ข่าวรับสมัครงาน

hh 8 มิ.ย. 60 ประกาศ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ bullet new
hh 24 เม.ย. 60 ประกาศ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 
hh 1 มี.ค. 60 ประกาศ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 
hh   4 ก.ย. 58 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง [รายละเอียด]  [ใบสมัคร] 
hh   15 มิ.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล [รายละเอียด] 
hh   29 พ.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล [รายละเอียด] 
hh   19 พ.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล [รายละเอียด] 
hh   1 พ.ค. 58 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ [รายละเอียด]  [ใบสมัคร]
hh   7 เม.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล [รายละเอียด] 
hh   13 มี.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล [รายละเอียด] 
hh   12 มี.ค. 58 ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น วันที่ 13 มีนาคม 2558