home icon    language iconTH    language iconEn

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหา

ข่าวประชาสัมพันธ์

hh 3 ก.ค. 60 กำหนดการปฐมนิเทศ ผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium รุ่น ๕ ประจำ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ bullet new
hh 3 ก.ค. 60 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560 bullet new
hh 8 มิ.ย. 60 ประกาศ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 
hh 30 พ.ค. 60 ประกาศ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ราคาจำหน่ายซิลิกาแอโรเจล ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 
hh 16 พ.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุน สควค. ประเภท Premium ปีการศึกษา 2560 
hh 24 เม.ย. 60 ประกาศ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 
hh 27 มี.ค. 60 ประกาศ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (นานาชาติ) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560
hh 1 มี.ค. 60 ประกาศ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 
hh 19 ม.ค. 60 ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560 
hh 25 ต.ค. 59 ประกาศผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  ประจำปีการศึกษา 2559  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
hh 24 ส.ค. 59 ประกาศรับสมัครนักศึกษาปิญญาตรี/โท เพื่อรับทุนตามโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  
hh 23 ส.ค. 59 ประกาศอัตราการจำหน่ายชุดอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และแบบจำลองเสริมการเรียนรู้ต่างประเทศ ฉบับปรับปรุง ประจำปี 2559 
hh 22 ส.ค. 59 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างเว็บไซต์เบื้องด้วย CMS Joomla ” ในวันที่ 27-28 ต.ค. 2559 
hh 1 ส.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท Premium  
hh 20 ก.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
hh 19 เม.ย. 59 ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อเสริมการเรียนรู้ 
hh 23 มี.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทุน สควค. ระดับปริญญาโท 
hh 25 ก.พ 59 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา สสวท. ให้ทุน สควค 30 ทุน 
hh 2 มิ.ย. 58 ประกาศคณะกรรมการเสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
hh 20 พ.ค. 58 สสวท ให้ทุนครู สควค เรียนต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 
hh 18 มี.ค. 58 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟัง การจัดการห้องเรียนแห่งอนาคต Samsung Smart Classroom : แนวคิดสู่การปฏิบัติ 
hh 25 พ.ย. 57 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจำหน่ายชุดอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และแบบจำลองเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2557 
hh 18 ก.พ. 57 ปรับอัตราการจำหน่ายชุดอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  และแบบจำลองเสริมการเรียนรู้ (เพิ่มเติม)  
hh 18 ก.พ. 57 ใบสั่งจองสื่อ/อุปกรณ์เสริมการเรียนรู้สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล (ปรับปรุง)   
hh 7 ต.ค. 56 ปรับอัตราการจำหน่ายชุดอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  และแบบจำลองเสริมการเรียนรู้ (เพิ่มเติม)  
hh 10 ก.ย. 56 ใบสั่งจองสื่อ/อุปกรณ์เสริมการเรียนรู้สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 
hh 22 พ.ค. 56 ขยายเวลาอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 29-31 กรกฏาคม 2556ใบสั่งจองสื่อ/อุปกรณ์เสริมการเรียนรู้สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 
hh 15 พ.ค. 56 ขอเชิญบุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้งาน MS Excel เชิงสถิติกับงานประจำในสำนักงาน 
hh 15 พ.ค. 56 ขยายเวลาเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ
hh 08 พ.ค. 56 ขยายเวลาเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
hh 17 เม.ย. 56 ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 3-5 มิถุนายน 2556 
hh 17 เม.ย. 56 ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ  ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2556 
hh 17 เม.ย. 56 ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2556
hh 22 มี.ค. 56 เรื่องปรับปรุงราคาขายผลิตภัณฑ์ (Product price list) 
hh 13 ก.ค.55 ปิดการอนุเคราะห์สื่อมัลติมีเดีย
hh 5 มิ.ย.55 อัตราค่าบริการสอบเทียบ พร้อมปรับเทียบ I-Reader
hh  29 พ.ย.55 การปรับอัตราการจำหน่ายชุดอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และแบบจำลองเสริมการเรียนรู้