พืชดอก (angiosperm)

  หน้า 3 จาก 3

          พืชดอกที่พบแล้วในโลกนี้มีมากกว่า 250,000 ชนิด และนับเป็นพืชกลุ่มที่มีความหลากหลายมากที่สุด พืชในแต่ละวงศ์มีสมาชิกมากน้อยไม่เท่ากัน วงศ์ที่มีสมาชิกมากที่สุด ได้แก่ วงศ์ทานตะวัน วงศ์กล้วยไม้ฟ้ามุ่ยลูกผสม ข้าว ทานตะวัน กล้วยไม้ และวงศ์หญ้า ตามลำดับ

     

ดอกไม้ที่ถือว่ามีวิวัฒนาการก้าวหน้า มีลักษณะดังนี้

* ส่วนต่างๆของดอก ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย มีจำนวนน้อยๆ เช่น
   โดยทั่วไปแล้ว ดอกที่มีกลีบมากถือว่ามีวิวัฒนาการต่ำกว่าดอกที่มีกลีบน้อย

* แต่ละส่วนมีน้อยชั้น และก้านสั้น เช่น เป็นดอกลามากกว่าดอกซ้อน ไม่มีก้านชูเกสรเพศเมีย

* รังไข่ใต้วงกลีบ

* ดอกมักสมมาตรด้านข้าง มากกว่าสมมาตรตามรัศมี

          การศึกษาลำดับวิวัฒนาการของพืชดอก ทั้งจากลักษณะโครงสร้างภายนอก โครงสร้างภายใน กลไกเมแทบอลิซึม นิเวศวิทยา จนกระทั่งถึงลักษณะทางพันธุกรรม ทำให้เกิดข้อสรุปเกี่ยวกับวิวัฒนาการของพืชที่มีแนวโน้มคล้ายคลึงกัน คือ พืชในวงศ์แอมโบเรลลา (Amborellaceae) น่าจะเป็นพืชดอกกลุ่มแรกๆที่เกิดขึ้นในตอนต้นของยุคครีเทเชียส และพืชที่พบในปัจจุบัน เช่น พืชพวกบัว จำปีจำปา และน้อยหน่า มีลักษณะดึกดำบรรพ์ และน่าจะมีลักษณะใกล้เคียงกับบรรพบุรุษของพืชดอกมากที่สุด เชื่อกันว่าพืชพวกนี้น่าจะมีวิวัฒนาการเกิดขึ้นในช่วงแรกก่อนที่จะแยกสายวิวัฒนาการออกเป็นพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยว สายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของพืชดอกอาจแสดงเป็นแผนภูมิได้ดังภาพ

 


สายวิวัฒนาการของพืชดอก

ดอกไม้อะไรในปัจจุบันนี้ ที่ท่านคิดว่าน่าจะเป็นตัวอย่างของดอกไม้ที่เราจะพบกระจายพันธุ์แพร่หลายในโลกอนาคต นับจากนี้ไปอีก 100 ล้านปี ?

ความรู้เพิ่มเติมเรื่องวิวัฒนาการของพืช : นักวิจัยไทยกับการศึกษาวิวัฒนาการของกล้วย

 

หน้า 1 2 3