ฟิสิกส์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราวิชาที่
พยายาม ทำความเข้าใจกับธรรมชาติ  ซึ่งบางครั้งก็ไม่ง่ายที่จะเข้าใจ
แต่ก็น่าสนใจ ฟิสิกส์เป็นพื้นฐานของหลายๆ  วิชา   การเข้าใจฟิสิกส์
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ และเข้าใจเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา ฟิสิกส์คล้ายกับวิชาอื่นๆ ที่ต้องวิเคราะห์ คิดอย่าง
เป็นระบบ เป็นขั้นตอน มีเหตุมีผล

นักเคมี นักชีววิทยาหลายคนได้กล่าวถึงฟิสิกส์ไว้อย่างน่าสนใจ ท่าน
เหล่านั้นเชื่อว่า การจะเข้าใจวิชาเคมี และชีววิทยาได้อย่างถ่องแท้ จะต้องมี
พื้นฐานฟิสิกส์ที่ดี นักเรียน/นักศึกษา ไม่จำเป็นต้องชอบวิชาฟิสิกส์   โดยที่
อาจจะชอบวิชาเคมี ชีววิทยา หรือ คณิตศาสตร์ แต่ขอให้ตระหนักถึงความ
สำคัญ ที่ต้องมีฟิสิกส์ไว้เป็นพื้นฐาน มิเช่นนั้นแล้ว จะศึกษาได้ไม่ถึงแก่นของ
วิชาเหล่านั้น นักเรียนนักศึกษาบางคน  อาจจะเคยได้ยินนักวิทยาศาสตร์ที่มี
ชื่อเสียงหลายท่านบอกว่า “ความพยายาม หรือความเข้าใจอีกเพียงเล็กน้อย
เป็นสิ่งที่กั้นระหว่างงานวิจัยที่ล้มเหลว กับ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่” การเข้าใจ
ในหลักการฟิสิกส์อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความเข้าใจเล็กน้อย  ที่จะนำไปสู่
ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้น

สื่อผสมเรื่อง “ฟิสิกส์สำหรับโครงการเรียนล่วงหน้า” ทำขึ้นด้วยความ
ร่วมมือระหว่าง  สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย  สำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสถาบันนวัตกรรมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ สำหรับใช้เป็นสื่อเสริมการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยม-
ศึกษาปีที่ 6 ที่ต้องการเรียนล่วงหน้าระดับมหาวิทยาลัย และสำหรับนักศึกษา
ที่เรียนวิชาฟิสิกส์ 1 โดยทั่วไป  ไม่จำกัดเฉพาะนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้น ยังเหมาะสำหรับนักศึกษาประเภทวิชาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และสำหรับครู/อาจารย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ

สื่อผสมนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมองเห็น และเข้าใจถึงการใช้
หลักการ และเหตุผลในวิชาฟิสิกส์  เพื่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง  ทั้งในวิชา
ฟิสิกส์เองหรือวิชาอื่นๆ  ทั้งวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ  สื่อนี้มีวัตถุ-
ประสงค์ เพื่อใช้สำหรับเสริมการเรียนการสอน โดยได้พยายามเอาสิ่งที่ยาก
ต่อการเข้าใจมาอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้น สื่อนี้มิใช่สิ่งที่ทดแทนตำรา  หรือ
อาจารย์ ผู้สอน นอกจากศึกษาตามสื่อนี้ ผู้เรียนยังจะต้องศึกษาเพิ่มเติมอีก
จากตำราเรียน

ฟิสิกส์สำหรับโครงการเรียนล่วงหน้า2 นี้ ประกอบไปด้วยเรื่องกลศาสตร์
ของไหล  เทอร์โมไดนามิกส์  และแบบทดสอบ ซึ่งเนื้อหาในตอนที่ 2 นี้ จะ
ต่อเนื่องจากสื่อตอนที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย 5 บท คือ จลศาสตร์ แรงและกฎ-
การเคลื่อนที่   งานและพลังงาน   โมเมนตัมและการชน  และระบบอนุภาค
คณะผู้จัดทำเข้าใจดีว่า   การทำสื่อผสมให้สมบูรณ์แบบ   คงเป็นไปได้ยาก
อาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขบ้าง ทางคณะผู้จัดทำขอน้อมรับข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ  เพื่อที่จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ได้สื่อ ที่มี
ความสมบูรณ์แบบมากขึ้น เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย์ เข้าใจ
ฟิสิกส์มากขึ้น และทำให้การเรียนการสอนฟิสิกส์ เกิดความรู้จริงมากขึ้น

คณะผู้จัดทำ