คำว่าไดโพล นั้นมาจากคำว่า ได ซึ่งแปลว่า สองและคำว่าโพลแปลว่าขั้ว ดังนั้นคำว่าไดโพลจึงแปลว่า 
สองขั้ว ซึ่งหมายถึงการเรียงตัวของประจุไฟฟ้า สองประจุที่มีขนาดเท่ากันแต่มีเครื่องหมายตรงข้าม
ซึ่งประจุทั้งสองวางอยู่ใกล้กัน ซึ่งโมเลกุลของธาตุบางชนิดนั้นมีสมบัติเป็น ไดโพลไฟฟ้าถาวร ซึ่งเกิด
จากการเรียงตัวของประจุที่ไม่ได้สมมาตรภายในโมเลกุล เช่น โมเลกุลของน้ำ ซึ่งเราจะเรียกโมเลกุล
เหล่านี้ว่าโมเลกุลมีขั้ว ส่วนโมเลกุลบางชนิดจะไม่เป็นไดโพล แต่สามารถกลายเป็นไดโพลได้ใน
สนามไฟฟ้า ซึ่งจะเรียกว่าเกิด ไดโพลไฟฟ้าเหนี่ยวนำ เกิดจากการเรียงตัวของประจุของธาตุในสนาม
ไฟฟ้า โดยที่สนามไฟฟ้าจะทำให้เกิดขั้วกล่าวคือ อิเล็กตรอนในวงโคจรในอะตอมจะเคลื่อนที่สวน
ทางกับสนามส่วนประจุบวกในนิวเคลียส จะเคลื่อนไปตามทิศของสนาม ทำให้จุดศูนย์รวมมวลของ
อิเล็กตรอนแยกออกจากนิวเคลียส
                   
                    


เมื่อให้สนามไฟฟ้าผ่านไดโพล ถ้าเรากำหนดให้ +q และ – q แทนประจุทั้งสองซึ่งมีระยะห่างกันเป็น d
จะเกิดแรงกระทำต่อประจุลบและประจุบวก บนไดโพล โดยที่แรงที่กระทำต่อประจุบวกจะอยู่ในทิศของ
สนามไฟฟ้า ส่วนแรงที่กระทำต่อประจุลบจะมีขนาดเดียวกันแต่ทิศทางตรงข้าม ทำให้แรงลัพธ์บนไดโพล
เป็นศูนย์ แต่เนื่องจากแรงทั้งสองไม่อยู่ในแนวกระทำเดียวกัน จึงเกิดทอร์ก ดังรูป

ไดโพลจะไม่เคลื่อนที่แบบเลื่อน แต่จะเกิดการหมุนไดโพลรอบแกนที่ตั้งฉากกับหน้ากระดาษ โดย
ทอร์กมีขนาด

เรามักนิยมให ้ qd เป็นโมเมนต์ไฟฟ้า

d เป็นเวกเตอร์มีทิศจากประจุลบไปยังประจุบวกและมีขนาดเท่ากับระยะห่างระหว่างประจุลบและประจุ
บวก เราสามารถหาทอร์กในรูปของ ผลคูณ
เวกเตอร์ของเวกเตอร์ p กับ E
ผลของทอร์กทำให้ไดโพลหมุนจนกระทั่งไดโพลโมเมนต์มีขนาดเดียวกับสนามไฟฟ้า E