ชื่อ :

นางสายลม เกิดประเสริฐ

การศึกษา : อาจารย์ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี    มหาวิทยาลัยมหิดล
email : rasgp@mahidol.ac.th
   
ชื่อ :

ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
email : directil@mahidol.ac.th, scbpn@mahidol.ac.th
 
ชื่อ : ดร.พิณทิพ รื่นวงษา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
email : scprw@mahidol.ac.th
ชื่อ : ดร.เจริญศรี ธนบุญสมบัติ
ตำแหน่ง : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิด
email : scctn@mahidol.ac.th
   

 

ชื่อ : นายสุระ วุฒิพรหม
email : g4637461@student.mahidol.ac.th
   
ชื่อ : นายศักดิ์ศรี สุภาษร
email : g4637460@student.mahidol.ac.th
   
ชื่อ : นางสาวมนัสวี โพธิ์ทอง
email : B_AV7@hotmail.com